Avgiftstak för hälso- och sjukvården

För klientavgifter inom den kommunala hälso- och sjukvården finns ett avgiftstak per kalenderår. År 2022 är avgiftstaket 692 euro per år.

Avgiftstaket är nationellt, även övriga än till Lovisa stad erlagda klientavgifter för hälso- och sjukvård beaktas.

När du har nått avgiftstaket ska du begära befrielse (frikort) för resten av året. I regel är alla öppenvårdstjänster avgiftsfria efter att avgiftstaket har nåtts. För kortvarig sluten vård eller service på institution tas det ut en s.k. avgift för uppehälle på högst 22,80 euro per vårddag även efter att du har nått avgiftstaket.

Avgifter som tas ut för tjänster som en person under 18 år använder beaktas tillsammans med vårdnadshavarens avgifter vid beräkningen av om avgiftstaket har uppnåtts. När avgiftstaket har nåtts är tjänsterna avgiftsfria för alla de personer, vars avgifter tillsammans har räknats in i avgiftstaket.

I avgiftstaket ingår

 • avgifter för läkartjänster inom öppenvården vid hälsocentraler
 • avgifter för fysioterapi
 • avgifter för vård som ges i serie
 • poliklinikavgifter på sjukhus
 • avgifter för dagkirurgi
 • avgifter för kortvarig sluten vård och kortvarig service på en institution inom hälso- och sjukvården eller inom socialvården
 • avgifter för natt- eller dagsjukvård
 • avgifter för rehabilitering
 • avgifter för besök och vårdåtgärder inom mun- och tandvården (med undantag för tandtekniska kostnader för proteser, bettskenor, tandställningar och sömnapnéskenor)
 • avgifter för tillfällig hemsjukvård och hemsjukhusvård
 • avgifter för terapitjänster
 • avgifter som betalats med utkomststöd.

Vad ska jag göra när avgiftstaket har nåtts?

 • Du ska själv hålla koll på om avgiftstaket har nåtts.
 • Förvara de ursprungliga kvittona, du ska på begäran visa upp dem.
 • När avgiftstaket har nåtts ger Lovisa grundtrygghetscentral ett intyg över att avgiftstaket har nåtts (frikort).

Kom ihåg att meddela om du har ett frikort när du söker vård! Om du under kalenderåret har betalat mera än 692 euro i avgifter för tjänster som ingår i avgiftstaket, har du rätt att få tillbaka de avgifter som betalats till för högt belopp.

Om du når avgiftstaket inom annan hälsovård, ska du begära frikort hos den enhet det är frågan om (till exempel Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS, kontaktuppgifterna finns på deras kvitto).