Klientavgifter för serviceboende med heldygnsomsorg

I 7 c § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården föreskrivs om avgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg.

Avgiften får utgöra högst 85 procent av klientens nettomånadsinkomster, från vilka de avdrag som avses i lagen först har gjorts. Vad gäller makar, får avgiften högst vara 42,5 procent av makarnas sammanräknade nettomånadsinkomster.

Klienten inom långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg har till sitt förfogande ett belopp på 167 euro per månad. För serviceboende med heldygnsomsorg tas ut en hyra och en klientavgift som i sin helhet täcker den service som klienten får. I klientavgiften ingår måltider samt vård och omsorg.

Från och med 1.7.2021 beaktas som avdrag

  • läkemedelskostnaderna för de läkemedel som ska ersättas med stöd av sjukförsäkringslagen (1224/2004)
    • 2022 är självriskandelen för läkemedel 592,16 euro.
    • av andra läkemedel än sådana som är ersättningsgilla enligt sjukförsäkringslagen kan som avdrag beaktas bassalvor, kliniska näringspreparat och andra läkemedel utgående från en separat ansökan med bifogat utlåtande från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
  • den grundavgift som ingår i intressebevakarens och fullmäktigens arvode
  • sytning om den betalas i pengar
  • i fråga om ägarbostad de nödvändiga och skäliga kostnaderna för ägarbostaden under de senaste sex månaderna
  • hyran för en hyresbostad och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet under den uppsägningstid för hyresgästen som avses i 52 § i lagen om hyra av bostadslägenhet (481/1995)
  • det bruksvederlag för en bostadsrättsbostad som avses i 16 § i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) och övriga nödvändiga och skäliga kostnader för boendet för tre månader.