Nedsättning eller befrielse från klientavgifter

Du kan ansöka om nedsättning av din klientavgift eller om att befrias från den, om du på grund av din ekonomiska situation inte kan betala klientavgiften. Du kan ansöka om nedsättning av eller befrielse från socialvårdens samt hälso- och sjukvårdens avgifter som bestäms utifrån inkomsterna.

Du kan ansöka om nedsättning av eller befrielse från avgifter för till exempel:

  • hemvård
  • barnfamiljers hemvård
  • handikappservice
  • mental- och missbrukarvård
  • långvarig anstaltsvård
  • långvarig boendeservice.

Hur ansöker jag om nedsättning/ befrielse från avgifter?

Du ansöker om nedsättning av eller befrielse från avgifter med en skriftlig ansökan, öppna och skriv ut ansökan om avgiftsbefrielse via denna länk.. Skriv klart och tydligt i ansökan vilken avgift ansökan gäller, från vilket datum och på vilka grunder du ansöker om nedsättning/befrielse från avgifter.

Verifikat på alla regelbundna månadsutgifter och inkomster (även för maka/make/sambos del) bifogas till ansökan, exempelvis löneutdrag, Fpa beslut osv.

Ansökan med bifogade bilagor skickas till Lovisa grundtrygghetscentral, Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa.

  • Om det är fråga om avgifter för handikappservice, mental- eller missbrukarvård, riktas ansökan till servicechef Päivi Sippula
  • Om det är fråga om avgifter för barnfamiljers hemvård, riktas ansökan till servicechef Jaana Iivonen
  • Om det är fråga om avgifter för hemvård, långvarig anstaltsvård eller långvarig boendeservice, riktas ansökan till servicechef Sofie Klawér-Kallio.

Beslut om nedsättning eller befrielse från klientavgifter görs av grundtrygghetscentralens servicechefer. Beslutet om nedsättning eller befrielse gäller vanligtvis från början av den månad då ansökan inkommit. Beslutet fattas alltid på grundval av klientens ekonomiska situation och individuell prövning. Om din ekonomiska situation förändras är du skyldig att meddela om detta. Ett beslut om klientavgifter som baserat sig på felaktiga uppgifter kan korrigeras retroaktivt för högst ett år. Nedsättningen av eller befrielsen från klientavgifter grundar sig på 11 § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992).