Handikappservice

Handikappservicen har som mål att främja handikappade personers förutsättningar till ett likvärdigt liv med övriga medborgare. Servicen underröjer olägenheter och hinder som handikappet orsakar.

Vi gör upp en serviceplan tillsammans med klienten. Serviceplanen ska betjäna klienten funktionellt och helhetsbetonat och hänvisa till lämpliga tjänster.

En handikappad kan få tjänster och stödåtgärder för olika behov i vardagslivet. Tjänsterna delas in i subjektiva och anslagsbundna stödåtgärder.

Anslagsbundna tjänster är åtgärder som är avsedda för alla handikappade. Sådana tjänster är

  • stöd för extra kostnader för kläder och diet
  • hjälpmedel, maskiner och apparater som behövs i vardagliga funktioner
  • övriga eventuella stödtjänster.

Lovisa grundtrygghetscentral ansvarar för medicinska tjänster. Sedan 2016 följs anvisningar om anslagsbunda stödåtgärder som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp inom Lovisa och Lappträsk samarbetsområde.

Utöver det här har gravt handikappade personer subjektiv rätt till tjänster som har preciserats i lag. Sådana tjänster är

  • färdtjänster för resor för att uträtta ärenden och för rekreationsresor samt vid behov för studie- och arbetsresor
  • ändringsarbeten i bostaden och individuella hjälpmedel avsedda för personer som på grund av handikapp eller sjukdom har särskilda utmaningar att klara sig på egen hand i sin bostad
  • personlig assistans för till exempel dagliga funktioner, arbete, studier och hobbyer eller för att upprätthålla sociala kontakter
  • serviceboende med tillhörande tilläggstjänster för personer som behöver stöd och hjälp dygnet runt
  • dagverksamhet som stöder färdigheterna för självständig livsföring och främjar social växelverkan (för personer som inte deltar i arbetsverksamhet).