Handikappservice

Handikappservicen har som mål att främja handikappade personers förutsättningar till ett likvärdigt liv med övriga medborgare. Servicen underröjer olägenheter och hinder som handikappet orsakar.

Via e-tjänsten Klinik kan du vilken tid på dygnet som helst uträtta dina ärenden elektroniskt via webbtjänsten, du kan lämna en kontaktbegäran till handikappservicen. Vi strävar till att svara på meddelanden som skickas senast kl. 15 inom samma arbetsdag, på meddelande skickade efter kl. 15 svarar vi senast följande vardag.

E-tjänsten fungerar dygnet runt på adressen www.loviisa.fi/24hbetjäning.

Mera information om social- och hälsovårdens elektroniska tjänster hittar du på sidan www/loviisa.fi/sv/social- och hälsovård/social- och hälsovårdens elektroniska tjänster.

Service och stödtjänster

Vi gör upp en serviceplan tillsammans med klienten. Serviceplanen ska betjäna klienten funktionellt och helhetsbetonat och hänvisa till lämpliga tjänster.

En handikappad kan få tjänster och stödåtgärder för olika behov i vardagslivet. Tjänsterna delas in i subjektiva och anslagsbundna stödåtgärder.

Anslagsbundna tjänster är åtgärder som är avsedda för alla handikappade. Sådana tjänster är

  • stöd för extra kostnader för kläder och diet
  • hjälpmedel, maskiner och apparater som behövs i vardagliga funktioner
  • övriga eventuella stödtjänster.

Lovisa grundtrygghetscentral ansvarar för medicinska tjänster. Inom Lovisa och Lappträsk samarbetsområde följs anvisningar om anslagsbunda stödåtgärder som avses i lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Utöver det här har gravt handikappade personer subjektiv rätt till tjänster som har preciserats i lag. Sådana tjänster är

  • färdtjänster för resor för att uträtta ärenden och för rekreationsresor samt vid behov för studie- och arbetsresor
  • ändringsarbeten i bostaden och individuella hjälpmedel avsedda för personer som på grund av handikapp eller sjukdom har särskilda utmaningar att klara sig på egen hand i sin bostad
  • personlig assistans för till exempel dagliga funktioner, arbete, studier och hobbyer eller för att upprätthålla sociala kontakter
  • serviceboende med tillhörande tilläggstjänster för personer som behöver stöd och hjälp dygnet runt
  • dagverksamhet som stöder färdigheterna för självständig livsföring och främjar social växelverkan (för personer som inte deltar i arbetsverksamhet).

Askolas, Lovisas, Sibbos och Borgås nya beställningscentral för färdtjänst inleder sin verksamhet 1.9.2022

Centralen handhar persontransporter som grundar sig på socialvårdslagen och på lagen om service och stöd på grund av handikapp. I fortsättningen beställer man färdtjänst från den nya beställningscentralen. Taksi Helsinki ansvarar för kommunernas gemensamma beställningscentral. Transporten kan beställas genom att ringa, skicka sms, e-mail eller via applikationen.

Förhandsbeställningar till den nya beställningscentralen kan göras från och med 22.8.2022 klockan 9.

Noggrannare klientanvisningar för beställning av resor och användning av servicen har skickats till de klienter som har färdtjänst. Mera information fås av ledande socialarbetare Johnny Haataja, johnny.haataja@loviisa.fi

Personlig assistans

Personlig assistans kan ordnas på olika sätt. Servicen kan anskaffas både från kommunala och privata serviceproducenter, varje fall diskuteras skilt med den egna socialarbetaren.