Registerbeskrivningar

En registerbeskrivning görs upp över alla personregister.

Av registerbeskrivningen framgår

  • vem är den registeransvarige som svarar för behandlingen av personuppgifter
  • vilka personuppgifter som ingår i registret
  • för vilket ändamål personuppgifterna används
  • vart personuppgiterna regelmässigt lämnas ut
  • principerna för skydd av personuppgifterna.

Enligt personuppgiftslagen 26 § har var och en rätt att få veta vilka uppgifter om personen som har registrerats i ett personregister, eller att registret inte innehåller uppgifter om personen.

Patientregistrets dataskyddsbeskrivning
Socialarbetets dataskyddsbeskrivning
Veteranrehabiliteringens klientregister