Digileikin taikaa

Hankkeen tavoitteena on lisätä digitaalisten työkalujen käyttöä varhaiskasvatustoiminnassa muiden työskentelytapojen lisänä. Digitaaliset työkalut ovat sekä oppimisen työkaluja ja kohteita.

Varhaiskasvatussuunnitelma painottaa erityisesti media- ja teknologiakasvatusta. Yritämme hankkeen avulla löytää turvallisia ja lapselle ymmärrettäviä tapoja oppia erilaisista medioista ja teknologioista. Henkilökunta tutustuu yhdessä lasten kanssa erilaisiin medioihin ja kokeilee tuottaa mediasisältöä leikinomaisesti turvallisissa ympäristöissä. Pohditaan lasten elämään liittyviä mediasisältöjä ja sisällön totuudenmukaisuutta. Samalla lapset kehittävät lähde- ja mediakriittisyystaitojaan. Lapset saavat ohjausta siinä, miten medioita käytetään vastuullisella tavalla ottaen huomioon oma ja muiden hyvinvointi. Teknologiakasvatuksen tavoitteena on kannustaa lapsia tutustumaan tutkiviin ja kokeileviin työskentelytapoihin. Lapsia ohjataan havainnoimaan tekniikkaa ympäristössään ja keksimään omia luovia ratkaisuja. Lapsia kannustetaan myös kysymään, etsimään yhdessä vastauksia kysymyksiin ja tekemään johtopäätöksiä.