Kieli haltuun

Loviisan varhaiskasvatuksen tavoitteena on vahvistaa lukukulttuuria ja lukutaitoa varhaiskasvatuksessa edistämällä lasten kielenkehitystä sekä herättää lasten kiinnostus ja innostus kirjoja ja satuja kohtaan.

Lukutaidon perusta ja kiinnostus lukemiseen luodaan jo lapsuudessa. Varhaiskasvatuksessa haluamme suunnitella toimintaa ja oppimisympäristöä niin, että se herättää ja vangitsee kaikkien lasten uteliaisuuden ja kiinnostuksen kieleen valmistaakseen heitä tulevaisuuden vaatimuksiin.

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen ja muun muassa kirjaston välillä on sujuvaa. Kirjastohenkilökunta osallistuu antamalla käyttöön asiantuntemustaan ja metodeja.

Satu astuu ulos kirjasta

Varhaiskasvatus pohjautuu näkemykseen lapsesta aktiivisena toimijana. Tähän näkemykseen nojaten Loviisan varhaiskasvatukseen on tuotettu satujen lukemistapoja kehittävä menetelmäopas ”Satu astuu ulos kirjasta”. Opas innoittaa käsittelemään satujen lukemista pedagogisesti eheänä, lapsen osallisuutta lisäävänä kokonaisuutena. Lapset voivat osallistua sadun sisällön käsittelyyn jo ennen lukemista, lukemisen aikana ja sen jälkeen.  Satujen teeman ympärillä toteutetaan yhteistä toimintaa.

Satujen lukemisen kautta voidaan käsitellä kaikkia lasten kielellisen kehityksen osa-alueita, myöskin monilukutaitoa. Opetushallituksessa valmisteilla olevassa kansallisessa lukutaitostrategiassa lukutaito määritelläänkin monilukutaidoksi. Monilukutaitoinen lapsi kasvaa ja kiinnittyy ympäristöönsä aktiivisena kansalaisena.

Kun satu astuu ulos kirjasta, voi sen avulla harjoitella myös ilmaisun monia muotoja, käsitellä tunnetaitoja tai harjoitella digitaalisten välineiden käyttöä. Satu voi houkutella fyysiseen aktiivisuuteen tai leikkiin, joka on tärkeässä roolissa edistämässä lapsen kehitystä, hyvinvointia ja oppimista.

”Satu astuu ulos kirjasta” on jokaisen lapsiryhmän omaan toimintaan sovellettava, varhaiskasvatussuunnitelmaa tukeva opas. Opas yhdistelee erilaisia pedagogisia malleja. Osa malleista linkittyy perusopetuksessa käytettäviin lukustrategioihin. Kun lapsi oppii hahmottamaan tekstiä, kuvia ja sisältöjä laajemmin, on hänen koulupolulle astuessaan helpompi omaksua lukustrategioita sekä oppia ymmärtämään eri oppiaineiden kieliä (esimerkiksi matematiikka ja ympäristöoppi). ​

Moniammatillinen yhteistyö 

Kirjasto, kulttuuripalvelut, liikuntatoimi ja varhaiskasvatus muodostavat lukutaitoa edistävän verkoston, jossa osaamista jaetaan yli ammattirajojen. Konkreettisesti yhteistyö näkyy yhteisissä, vuosittain toistuvissa teemaviikoissa. Teemaviikkojen aikana yhteistyöverkosto tarjoaa koordinoidusti sisältöjä ja vinkkejä varhaiskasvatuksen tarpeisiin, huomioiden varhaiskasvatussuunnitelman sisällöt sekä vuosikellon.

Satuviikkoa vietetään vuosittain lokakuun lopussa, valtakunnallisen Satupäivän yhteydessä. Loviisassa annamme satujen maailmalle erityishuomiota jo syyskuusta alkaen.

Lasten kulttuuriviikkoja vietetään vuosittain helmikuussa. Varhaiskasvatuksessa uppoudumme lorujen ja riimien maailmaan tammikuusta alkaen.

Materiaalisalkut: Loviisan kaupungin varhaiskasvatuksen Pikku Kulttuuripolku tarjoaa varhaiskasvatuksen yksiköille materiaalisalkkuja, joita henkilökunta lainaa kirjastojen kautta pidemmiksi ajoiksi kerrallaan.

Kirjalistat: Lasten- ja nuortenosaston erikoiskirjastovirkailijat kokoavat vuosittain päivittyvät kirjalistat laadukkaista ja sisällöllisesti rikkaista satu-, kuva- ja runokirjoista. Kaikki kirjat ovat lainattavissa kirjastosta.