Bra att veta

Arbetsåret 1.8.2021–31.7.2022
Höstterminen 10.1.2022–17.4.2022  
Vårterminen 10.1.2022–17.4.2022
Höstlov 18.10–24.10.2021 (v. 42) NYTT!
Sportlov 21–27.2.2022 (v. 8)
Påsklovet börjar på skärtorsdag kl. 18.00.

STUDIEAVGIFTER

Vid nätanmälan kan kursavgiften betalas i nätbanken, i annat fall faktureras avgiften. Kursavgifterna återbetalas inte om studerande själv avbryter kursen. Du kan också betala med Smartum-sedlar, bankkort eller kontanter i Lovinfo före kursstart.

MATERIAL OCH KURSBÖCKER

Kursdeltagare skaffar i första hand själv allt material till de arbeten som tillverkas på kurserna. Även eventuella kursböcker skaffar deltagarna själv.

ÅRSKORT 150 €

Årskortet berättigar till att delta i obegränsat antal kurser förutom specialkurser (vattengymnastik, digiklinik, placeringskurs). Årskortet täcker inte materialavgifter. Den som betalt årsavgiften ska anmäla sig till alla kurser som hen vill delta i. Årskortet kan köpas senast 17.9 från Lovinfo eller via nätanmälan. Annulleringsreglerna gäller även dem som betalt årsavgiften.

SYSKONRABATT

Om flera barn från samma familj deltar i samma kurs betalar den första full avgift och de följande halva avgiften. Syskon som deltar i grundläggande konstundervisning får rabatten även om de deltar i olika grupper. Om du är berättigad till rabatten, anmälning till Lovinfo, inte på webben.

DELTAGARE UNDER 16 ÅR

Institutets kurser är i första hand riktade till vuxna. I broschyrens bilaga finns kurser riktade till barn. Om det finns plats på en kurs riktad till vuxna kan under 16-åringar anmäla sig efter att ha kontaktat kursens lärare.

RABATTER FÖR ARBETSLÖSA
Arbetssökande kan studera avgiftsfritt vid institutet till ett värde av 100 €. Lovisa- och Lappträskbor kan anhålla om detta i Lovinfo. Pyttisbor kontaktar först Kotka TE-central för en studiesedel som inlämnas till Lovinfo före kursstart.
Föräldrar till barn under 16 år vilka båda är arbetslösa kan skriftligen ansöka om befrielse från att betala sitt/sina barns kursavgifter (gäller inte materialavgifter) i samband med anmälningen.

STUDIESEDELBIDRAG FÖR PERSONER MED SMÅ INKOMSTER

Utbildningsstyrelsens studiesedelbidrag beviljas som studiestöd åt personer med små inkomster (bruttoinkomster under 1300 euro/månad) som tillhör följande grupper: invandrare, unga med endast grundskolexamen, 63 år fyllda personer och pensionärer samt personer som upplever inlärningssvårigheter. Den som är berättigad till stödet kan välja en kurs under läsåret. Stödet är 100 %. Om du är berättigad till studiesedelbidraget ska du själv be om det vid anmälningen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Medborgarinstitutet lagrar som registeransvarig sina studerandes personuppgifter i system som upprätthålls elektroniskt för att förvalta kurser och för fakturering. En dataskyddsbeskrivning om registret har gjorts upp och den finns på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/forvaltning/dataskyddsbeskrivningar/. Du kan även lämna en begäran om insyn eller yrkan om rättelse vad gäller dina registeruppgifter.

INFORMATION OCH ÄNDRINGAR

Institutet informerar om kursutbudet, ändringar och tillägg samt om evenemang i ortens tidningar samt på institutets webbplats och Facebook-sida.

GRUPPSTORLEKAR

Grupper som samlas i Lovisa ska ha minst 7 kursdeltagare. Grupper som samlas i Lappträsk och Pyttis ska ha minst 5 deltagare.

STUDIEINTYG

Studieintyg kan begäras av Lovinfo efter avslutad kurs. Ingen avgift uppbärs men för att få intyget bör man ha deltagit i 2/3 av kursens lektioner.

FÖRSÄKRINGAR

Staden har en olycksfallsförsäkring som med vissa begränsningar täcker olycksfall som skett i undervisningssituation. Försäkringen täcker inte arbeten som kursdeltagaren framställer. Vid olycksfall kontakta rektor.

KUNDRESPONS

Gällande anmälning, annullering och studieavgifter kontakta Lovinfo, tfn 019 555 555. Kursfeedback riktas i första hand till läraren eller ansvarsområdets fastanställda lärare. Kontakta rektor vid allmänna ärenden som gäller institutet. På institutets webbplats finns en blankett för feedback. Kursutvärderingsblankett skickas per e-post till deltagarna då kursen är slut.

BESTÄLLNINGSKURS

Vi arrangerar beställningskurser i mån av möjlighet t.ex. för företag och föreningar. Mer information ger rektor Merja Sillanpää.