Bra att veta

LÄSÅRET

Höstterminen: 2.9–1.12.2019, 13 v.
Vårterminen: 7.1–19.4.2020, 13 v.
Konstskolans höstlov: 18–21.10.2019
Sportlov: 17–23.2.2020 (v.8)
Påsklov: börjar på skärtorsdag kl. 18.00

Kursverksamhet ordnas även utanför de egentliga terminerna, obser¬vera därför start- och slutdatum vid varje enskild kurs. Läraren kan också komma överens med deltagarna om avvikande arrangemang.

STUDIEAVGIFTER
Kursavgiften faktureras, men om du anmäler dig på nätet kan du betala avgiften direkt i nätbanken. Du kan även betala med smartum sedlar i Lovinfo. Observera att materialkostnader tillkommer till många kurser. Kursavgiften återbetalas inte om studerande själv avbryter en pågående kurs.

ÅRSAVGIFT
Årsavgiften är 130 € och berättigar till deltagande i obegränsat antal kurser vid Mi och Vako, dock inte i privatundervisning (t.ex. dataöppet och solosång). Materialavgifter ingår inte heller i avgiften. Årsavgiften kan betalas senast 13.9.2019 i kundservicekontoret Lovinfo; den kan även faktureras. Även de som betalat
årsavgiften måste anmäla och annullera sitt deltagande enligt angivna regler.

SYSKONRABATT
Om flera barn från samma familj deltar i samma kurs betalar det första barnet full avgift och de övriga halva avgiften. Syskon inom konstskolan får syskonrabatt trots att de inte går i samma grupp. Om du är berättigad till syskonrabatt gör kursanmälan till Lovinfo.

RABATTER FÖR ARBETSLÖSA
Arbetssökande kan studera avgiftsfritt vid medborgarinstituten till ett värde av 100 €. Lovisa- och Lappträskbor kan ansöka om detta i Lovinfo. Pyttisbor får en studiesedel från TE-centralens Kotka kontor. Sedeln lämnas in till Lovinfo före kursstarten.
Föräldrar till barn under 16 år vilka båda är arbetslösa kan skriftligen ansöka om befrielse från att betala sitt/sina barns kursavgifter (gäller inte materialavgifter) i samband med anmälningen.

STUDIESEDELBIDRAG FÖR PERSONER MED SMÅ INKOMSTER
Utbildningsstyrelsens studiesedelbidrag beviljas läsåret 2019-20 för personer med små inkomster (bruttoinkomster under 1300 €/månad) som tillhör följande grupper: invandrare, under 25-åringar med endast grundskoleexamen, 63 år fyllda personer och pensionärer. Rabatten är 100 % och kan beviljas för en kurs
under läsåret. Om du är berättigad till rabatten måste du själv be om den i samband med anmälningen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
Lovisa svenska medborgarinstitut som registeransvarig lagrar sina studerandes personuppgifter i system som upprätthålls elektroniskt för att förvalta kurser och för fakturering. En dataskyddsbeskrivning om registret har gjorts upp och den finns på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/forvaltning/dataskyddsbeskrivningar/. Du kan även lämna en begäran om insyn eller yrkan om rättelse vad gäller dina registeruppgifter.

DELTAGARANTAL
Minimideltagarantal per kurs i Lovisa centrum är sju och i övriga områden fem.

UNDER 16-ÅRIGA DELTAGARE
Kurser arrangeras huvudsakligen för vuxna om inte annat anges i kursbeskrivningen. Under 16-åringar kan delta om det finns plats men ombeds kontakta läraren före anmälning. Kurser för barn och unga finns samlade i en skild bilaga i broschyren.

FÖRSÄKRINGAR
Staden har en olycksfallsförsäkring som med vissa begränsningar täcker olycksfall som skett i undervisningssituation. Försäkringen täcker inte arbeten som kursdeltagaren framställer. Vid olycksfall kontakta rektor.

STUDIEINTYG
Studieintyg ges på begäran till kurs¬deltagare som under arbetsåret regel¬bundet följt med undervisningen.

INFORMATION OCH ÄNDRINGAR
Förändringar i kursbroschyren kan ske. Om kursverksamhet och förändringar informeras i lokaltidningarnas mi-spalter, på institutets hemsida och i facebook. Via opistopalvelut.fi/loviisa hittar du alltid de aktuella kursuppgifterna.

KUNDRESPONS
Kontakta kundservicekontoret Lovinfo gällande anmälning, annullering, kursavgifter, kopiering och kursplatser, tfn 019 555 555. Kundrespons riktas i första hand till läraren eller ansvarsområdets fastanställda lärare. Kontakta rektor vid allmänna ärenden som gäller instituten.

BESTÄLLNINGSKURS
Vi arrangerar beställningskurser för t.ex. företag och föreningar i mån av möjlighet. Mer information ger rektor Merja Sillanpää.