Bra att veta

LÄSÅRET

Höstterminen:         3.9–2.12.2018, 13 v.

Vårterminen:       7.1–14.4.2019, 13 v.

Konstskolans höstlov:     18–22.10.2018

Sportlov:                18–24.2.2019

Påsklov:                börjar på skärtorsdag kl. 18.00

Kursverksamhet ordnas även utanför de egentliga terminerna, obser­vera därför start- och slutdatum vid varje enskild kurs. Läraren kan också komma överens med deltagarna om avvikande arrangemang.

STUDIEAVGIFTER

Kursavgiften faktureras, men om du anmäler dig på nätet kan du betala avgiften direkt i nätbanken. Du kan även betala med smartum sedlar i Lovinfo. Observera att materialkostnader tillkommer till många kurser. Kursavgiften återbetalas inte om studerande själv avbryter en pågående kurs.

ÅRSAVGIFT

Årsavgiften är 130 € och berättigar till deltagande i obegränsat antal kurser vid Mi och Vako, dock inte i privatundervisning (t.ex. dataöppet och solosång). Materialavgifter ingår inte heller i avgiften. Årsavgiften kan betalas senast 11.9.2018 i kundservicekontoret Lovinfo; den kan även faktureras. Även de som betalat årsavgiften måste anmäla och annullera sitt deltagande enligt angivna regler.

SYSKONRABATT
Om flera barn från samma familj deltar i samma kurs betalar det första barnet full avgift och de övriga halva avgiften. Syskon inom konstskolan får syskonrabatt trots att de inte går i samma grupp. Om du är berättigad till syskonrabatt gör kursanmälan till Lovinfo.

RABATTER FÖR ARBETSLÖSA

Arbetssökande kan studera avgiftsfritt vid medborgarinstituten till ett värde av 100 €. Lovisa- och Lappträskbor kan ansöka om detta i Lovinfo. Pyttisbor får en studiesedel från TE-centralens Kotka kontor. Sedeln lämnas in till Lovinfo före

kursstarten.

Föräldrar till barn under 16 år vilka båda är arbetslösa kan skriftligen ansöka om befrielse från att betala sitt/sina barns kursavgifter (gäller inte materialavgifter) i samband med anmälningen.

ÖVRIGA RABATTER

Invandrare, personer som har låg grundläggande utbildningsnivå och som upplever att de har inlärningssvårigheter samt 63 år fyllda personer och pensionärer är berättigade till en 50 % nedsatt kursavgift. Personer med små inkomster (bruttoinkomster om högst 1 200 euro per månad) som hör till ovannämnda grupper kan på ansökan beviljas en 100 % nedsatt kursavgift. Du kan i förväg kontakta Lovinfo för bekräftelse av beviljat understöd. Dessa rabatter verkställs med Utbildningsstyrelsens studiesedlar. Observera att studiesedelbidragen är begränsade.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Lovisa svenska medborgarinstitut som registeransvarig lagrar sina studerandes personuppgifter i system som upprätthålls elektroniskt för att förvalta kurser och för fakturering. En dataskyddsbeskrivning om registret har gjorts upp och den finns på Lovisa stads webbplats på adressen www.loviisa.fi/sv/staden-och-beslutsfattande/forvaltning/dataskyddsbeskrivningar/. Du kan även lämna en begäran om insyn eller yrkan om rättelse vad gäller dina registeruppgifter.

DELTAGARE
Kurser arrangeras huvudsakligen för vuxna men även kurser för barn samt kurser som passar både barn och vuxna finns med i utbudet. Se kursbeskrivningar för närmare information. Minimideltagarantal per kurs i Lovisa centrum är sju och i övriga områden fem.

FÖRSÄKRINGAR

Staden har en olycksfallsförsäkring som med vissa begränsningar täcker olycksfall som skett i undervisningssituation. Försäkringen täcker inte arbeten som kursdeltagaren framställer. Vid olycksfall kontakta rektor.

STUDIEINTYG

Studieintyg ges på begäran till kurs­deltagare som under arbetsåret regel­bundet följt med undervisningen.

INFORMATION OCH ÄNDRINGAR

Förändringar i kursbroschyren kan ske. Om kursverksamhet och förändringar informeras i lokaltidningarnas mi-spalter, på institutets hemsida och i facebook. Via opistopalvelut.fi/loviisa hittar du alltid de aktuella kursuppgifterna.

KUNDRESPONS

Kontakta kundservicekontoret Lovinfo gällande anmälning, annullering, kursavgifter, kopiering och kursplatser, tfn 019 555 555. Kundrespons riktas i första hand till läraren eller ansvarsområdets fastanställda lärare. Kontakta rektor vid allmänna ärenden som gäller instituten.

BESTÄLLNINGSKURS

Vi arrangerar beställningskurser för t.ex. företag och föreningar i mån av möjlighet. Mer information ger rektor Merja Sillanpää.