För timlärare

Timlärarens arbetsbild

”En timlärare anställs för att ge den undervisning som anges i arbetsavtalet. I timlärarens skyldigheter ingår att förbereda undervisningstimmarna, hålla undervisningstimmarna, utföra annat arbete i direkt anslutning till undervisningstimmarna och delta i arbetsavtalsenliga lärarmöten.”
(UKTA 2022-2025, 12 §) 

Annat arbete innefattar:

“En timlärare är vid behov tillfälligt skyldig att också utföra andra sådana uppgifter som fastställts i medborgarinstitutets verksamhets- och undervisningsplan och som är fast anknutna till institutets verksamhet inom lärarens eget område och som kan anses lämpliga med tanke på lärarens utbildning och arbetserfarenhet. Arvodet för dessa uppgifter bestäms enligt § 13.” (UKTA 2022-2025, 12 §)

~ ~ ~

Viktig praktisk information

Anmälning

Lärarna tar inte emot kursanmälningar. Anmälning till kurserna görs till kundservicekontoret Lovinfo eller via lovmi.fi.

Annullering

Om kursdeltagaren vill annullera sitt deltagande görs det till Lovinfo, inte till lärarna.

Arbetsavtal

Ett elektroniskt avtal över ditt anställningsförhållande skickas till dig. Avtalet skrivs för viss tid/kurstiden. Kontrollera uppgifterna och underteckna avtalet i Vismasign.

Arbetshälsovård

Timlärare med långt arbetsavtal som har mer än 14 veckotimmar undervisning i Lovmi har rätt till arbetshälsovård. Mer info ger rektor.

Bildningsalliansen

Bildningsalliansen är en intresseorganisation för svensk- och tvåspråkiga aktörer inom fria bildningen. Kolla deras webbplats t.ex. för fortbildningar.

Brottsregisterutdrag

Brottsregisterutdrag ska uppvisas åt rektor innan man börjar arbete med minderåriga kursdeltagare.

Dagbok

Kursdagboken är elektronisk och den finns i Hellewi. Det är obligatoriskt att fylla i dagboken. Fyll i både deltagare och tema för varje kursgång.

Datasekretess

Kom ihåg att de kunduppgifter som vi får vid anmälningen är konfidentiella. De får inte utan lov ges vidare och kan användas endast i institutsarbetet.

E-post

Timlärare behöver en fungerande e-post för att få information smidigt. Även kursdagboken är elektronisk och för att ta i bruk den behövs e-posten. Vi skickar viktig information per e-post och det är viktigt att kontrollera och läsa e-posten regelbundet.

Foton

Vi använder gärna foton i vår infoverksamhet, facebook, instagram, tidningar. Fotografera gärna på kurserna, produkter och glada deltagare och skicka dem till oss. Kom ihåg att fråga lov av dem du fotar till att använda bilderna.

Hellewi

Vårt dataprogram för kurserna. Här finns kursdagboken och här kan man t.ex. kolla anmälningsläget. Läs instruktionerna här.

Jämställdhet och likabehandling

LOVMI gör under läsåret 2023-2024 en plan för jämställdhet och likabehandling. Lovisa stad har gjort en plan för de anställda som också medborgarinstitutet verkställer.

Kansalaisopistojen liitto/KoL (Medborgarinstitutens förbund/MiF)

KOL är en intresseorganisation som bevakar medborgarinstituten, på KoL:s sidor finns bl.a. utbildningar och allmän information om det fria bildningsarbetet.

Kursbroschyr

Bekanta dig med vår pappersbroschyr eller webbplats, där finns information om det mesta (rabatt för arbetslösa, studiesedlar, syskonrabatt…)

Kursplanering

Kolla kursplaneringens tidtabell med din ansvarslärare! Skicka dina kursuppgifter åt din ansvarslärare under april månad. Gör en kort kursbeskrivning. Kom ihåg att kursinnehållet ska motsvara kursbeskrivningen. Kom överens om hur eventuella materialanskaffningar görs.

Kursutvärdering

Institutet skickar en kursutvärderingsblankett till deltagarna efter avslutad kurs. Feedback om kurserna och kursönskemål kan kontinuerligt skickas in via feedback blanketterna på webbplatsen. Blanketterna kan fyllas i med eller utan namn.

Lov

Institutet har sportlov v. 8. Kom ihåg att meddela ansvarslärare om du avviker från de överenskomna tiderna. Önskvärt är att så mycket som möjligt följa de överenskomna tiderna. Barnens kurser följer vanligtvis skolornas lovtider.

Lön

Lönerna för timlärarna följer bestämmelserna i kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal (UKTA, finns på webben eller hos rektor) och utbetalningen sker månatligen i efterskott, i huvudsak den 14e. Lönen baserar sig på de lektioner som finns i Hellewi, om kurstider och -gånger ändras, meddela alltid ansvarsläraren om detta.

material

Ansvarsläraren sköter ämnesvisa materialanskaffningar, kontakta alltid ansvarsläraren då du behöver undervisningsmaterial. Alla anskaffningar måste godkännas av rektor. Material som läraren köpt återbetalas genom att läraren fyller i blanketten maksumääräyslomake (finns till höger under Filer att ladda ner), bifogar kvitton och skickar den till institutssekreteraren monica.jawara@loviisa.fi.

MINIMIDELTAGARGRÄNS

Din kurs kan börja om det finns 7 (sju) anmälda en vecka före kursstart. Lappträsk, Pyttis och webbkurserna har 5 (fem) som deltagargräns. Fr.o.m. 1.8.2024 är minimigränsen sju endast i Lovisa centrum. I Lovisas områden utanför centrum, samt i Lappträsk, Pyttis och webbkurser är gränsen fem.

Nycklar

Nycklar till Lovisa stads egna kursutrymmen fås från Lovinfo, i Lappträsk finns kommunens samservicepunkt för nycklar till kommunens egna utrymmen. Övriga nycklar fås av hyresvärdar, ansvarsläraren utreder vid behov vem som ska kontaktas för nyckel. Kom ihåg att returnera nyckeln efter avslutad kurs. Observera att om din Iloq nyckel tappas bort blir du tvungen att betala 50 € för att lösa in en ny nyckel.

Olycksfall

Såväl institutets lärare som kursdeltagare är försäkrade för olycksfall. Vårdkostnader ersätts för vård inom den offentliga sjukvården.

Ordningsregler

Direktionen godkände 7.3.2023 institutets ordningsregler. Bekanta dig med dem här. Med ordningsreglerna vill vi säkra att alla har ett tryggt utrymme, såväl personalen som kursdeltagarna.

Personuppgifter

Kom ihåg att meddela ansvarsläraren och institutssekreteraren om förändringar i dina personuppgifter (kontaktuppgifter, kontonummer mm.). 

Resekostnader

Reseersättning betalas mot redovisning enligt ett lokalt avtal (självriskandel 12km tur retur). Kvitton måste bifogas för kollektivtrafiken. Reseräkningsblanketten finns här. Lämnas in senast två månader efter resan till institutssekreteraren. Observera att Lovisa stads elbilar kan gratis användas av Lovmis timlärare.

Sjukdom

Om du blir sjuk och inte kan hålla lektion meddela Lovinfo och ansvarslärare så fort som möjligt så vi kan få ut information åt kursdeltagarna. Timlärare har rätt till avtalsenlig ersättning för sjukledighet.

Skattekort

Skattekortet skickas till Sarastia, som sköter Lovisa stads löner, elektroniskt via Sarastias hemsida asiakaspalvelu.sarastia.fi (eller i undantagsfall per post till Sarastia Oy, PL 34, 00531 Helsinki).

säker arbetsmiljö

Alla har rätt till en trygg lärmiljö, såväl lärare som kursdeltagare. Lovisa stad har anvisningar för hur man gör i situationer då man varit föremål för osakligt bemötande eller trakasserier. Mer information av rektor eller ansvarslärare. Timläraren bör meddela om eventuella brister i kursutrymmet. En anmälan om osakligt bemötande kan även göras via stadens personalenhet (HR@loviisa.fi).

Undervisningstimme

Lönen betalas ut per undervisningstimme, en undervisningstimme är 45 min. Planeringstiden är inräknad i timlönen dvs. den ersätts inte skilt.

Upphovsrätt

Institutet har licens för kopiering (KOPIOSTO) och staden har licens för användning av musik (GRAMEX), kom ihåg att följa lagen om upphovsrätt. Se t.ex. www.kopiosto.fi

Utrustning/Verktyg

Om du behöver specialutrustning för din undervisning, t.ex. projektor, kontakta ansvarsläraren i god tid.

Årsförhöjning

  • Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i tre år (156 veckor) har undervisat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 6 %.
  • Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i fem år (260 veckor) har undervisat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 4 %
  • Till en timlärare som i genomsnitt undervisar minst 16 timmar per vecka och i sju år (364 veckor) har undervisat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka vid sitt eget eller något annat medborgarinstitut, betalas timarvodet förhöjt med 4 %.

Om du vill ansöka om årsförhöjningen, kontakta rektor.