Ordningsregler

Syftet med ordningsreglerna är att garantera att undervisningen och studierna förlöper ostört, smidigt och tryggt. Såväl lärare som studerande ska agera i enlighet med detta syfte.

Ordningsreglerna gäller samtliga verksamhetsställen vid Lovisa medborgarinstitut och alla tillställningar där instututet utövar verksamhet. Därtill följs eventuella specialregler vid varje verksamhetsställe.

 1. Studerandena och personalen ansvarar för att de genom sitt agerande främjar arbetsro och upprätthåller en ren och trygg studiemiljö:
  • Lärarens och den övriga personalens anvisningar ska följas vid institutets kursverksamhet.
  • Säkerhetsanvisningarna ska följas.
  • Alla former av mobbning, trakasserier och våld är förbjudna.
  • Det är förbjudet att använda berusningsmedel.
  • Det är förbjudet att ha med sig farliga föremål till kurserna om inte läraren har gett speciallov.
  • Lovisa medborgarinstitut är en rökfri arbetsplats och därför är rökning förbjuden vid samtliga verksamhetsställen.
  • Institutets egendom ska hanteras med varsamhet.
  • Förorsakaren av skadan är skyldig att ersätta kostnaderna för den skada som försorsakaren uppsåtligen åstadkommit
  • Medborgarinstitutet ansvarar inte för studerandenas egendom i de lokaler som används av institutet.
 2. Studerandena ska följa de anmälnings- och annulleringsanvisningar samt betalningstidtabeller som anges i studiehandboken och på ingångssidan till kurshanteringsprogrammet Hellewi.
 3. Det krävs tillstånd av samtliga närvarande för att fotografera, filma eller spela in ljud under kurserna samt för eventuell publicering av materialet.
 4. Läraren kan beordra en studerande som stör undervisningen att lämna undervisningslokalen.
 5. Rektorn kan utfärda en varning för en förseelse. Om förseelsen upprepas eller är särskilt allvarlig kan rektorn annullera studierätten för en bestämd tid, högst för ett läsår. Kursavgiften återbetalas inte till studeranden i sådana fall.
 6. Läraren är skyldig att iaktta sekretess. För det gemensamma bästa är det önskvärt att också studerandena handskas respekfullt med sådan information de eventuellt får av andra studerande under kursens gång.

Godkänd vid Lovisa medborgarinstituts direktionsmöte den 7 mars 2023.