Rening av avloppsvatten

Avloppsvatten från Lovisa stad renas främst i Vårdö. Dessutom finns det ett mindre reningsverk med kontinuerlig drift i Liljendal.

Årligen följer man utanför Vårdö upp avloppsvattnets eventuella inverkningar. Den senaste rapporten kan läsas via länken nedan (på finska).

Kontroll av vattendrag, Vårdö reningsverk

Vårdö reningsverk

Vårdö reningsverk finns i Lovisa stad nära invid havet vid Vårdö udde cirka 8 kilometer söder från stadens centrum. Reningsverket togs ursprungligen i användning 1969 men reningsverket förnyades helt 2001 till en biologiskt-kemisk anläggning. Fosfor utsedimenteras kemiskt och med parallellsedimentering samt i efterbehandlingen med flotation. Flotationsbehandlingen togs i användning 2010. Reningsverkets biologiska del har två linjer. Efter inkomstpumpstationen är anläggningens enhetsprocesser sållning med grovt såll, luftad sandseparering, biologisk aktivslamsbehandling, efterklargörande och efterbehandling (flotation).

Det behandlade avloppsvattnet från Vårdö reningsverk avleds till mynningen av Lovisaviken öster om ön Vårdö, till ett avstånd på cirka 800 meter från stranden. Vattendjupet vid platsen där vattnet rinner ut är cirka 3,5 meter.

Årssammandrag 2023, Vårdö reningsverk (sammandraget på finska)

Vårdö reningsverk inifrån

Liljendal reningsverk

Avloppsreningsverket i Liljendal tog i bruk 1987. Reningsverket är till sin typ en biorotoranläggning, där polyaluminiumklorid (PAX-WL100) används som sedimenteringskemikalie. Anläggningen består av följande enhetsprocesser: trumsållning, utjämningsbassäng, biorotor (2 st.), snabblandning och flockning samt efterklargörande. Vattnen som behandlats på reningsverket avleds i Forsby å med ledning.

Årssammandrag 2023, Liljendal reningsverk (sammandraget på finska)

Liljendal reningsverk

Liljendal reningsverk inifrån