Riskbedömning för hushållsvatten

Riskbedömningen har utförts i enlighet med principen Water Safety Plan som rekommenderas av Världshälsoorganisationen. Hälsoskyddsmyndigheten godkände riskbedömningen 2019.

Baserat på riskbedömningen kontrolleras fluor oftare i vattendistributionsområdet för Lovisa–Strömfors, eftersom fluor förekommer rikligt i råvattnet. Baserat på resultaten av riskbedömningen kontrolleras följande variabler att mindre ofta i vattenfördelningsområdena: bekämpningsmedel, bensen, bor, 1,2-dikloretan, selen, cyanider, tetra- och trikloreten, uran, PAH-föreningar, benso(a)pyren och antimon.

Motivering: i WSP konstateras det att tillräcklig råvattenövervakning sker vart femte år och råvattenövervakning i Isnäs, Hagaböle och Forsby sker också en gång per fem år.

Kalium kontrolleras i Bryggeribrinkens vatten, eftersom Bryggeribrinkens grundvattenområde ligger i ett område där det används rikligt med halkbekämpningskemikalier, till exempel på motorvägen. I WSP konstateras det att kontrollen utförs fyra gånger om året.

Dessutom övervakas alkalinitet, koldioxid, kalcium och hårdhet. Dessa ingår inte i de variabler som föreskrivs i social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten 1352/2015.

Motivering: vi övervakar hur alkaliseringen fungerar och säkerställer att det utgående vattnet är av god kvalitet vad gäller nätet.

Frekvensen och antalet av kontroller av alkaliseringens parametrar: pH, alkalinitet och koldioxid kontrolleras fyra gånger om året i råvattnet, medan kalcium en gång om året. Från det utgående vattnet kontrolleras pH och alkalinitet alltid och kalcium en gång.

Vid Affärsverket Lovisa Vattens små anläggningar i Hagaböle, Forsby och Isnäs är det inte nödvändigt att kontrollera ändringen av hårdhet eller kalcium, det vill säga hårdheten kontrolleras endast i råvattnet, eftersom doseringen av lut inte förändrar hårdheten. OBS! I Isnäs är råvattnet också det utgående vattnet: ingen lutdosering. Det är också bra att mäta hårdheten och/eller kalciumet i Bryggeribrinkens utgående vatten, som har blandats med vatten från Mörskom, eftersom Mörskomvattnet inverkar på hårdheten på Bryggeribrinkens utgående vatten.