Den allmänna mervärdesskattesatsen kommer att stiga

Finlands regering har föreslagit en allmän höjning av mervärdesskattesatsen från 24 procent till 25,5 procent från och med 1.9.2024.

Den nya mervärdesskattesatsen kommer att tillämpas på sådana varor och tjänster vars skattesats nu är 24 procent. Därför höjs också mervärdesskatten på Affärsverket Lovisa Vattens bruksavgifter för vatten- och avlopp, grundavgifter samt serviceavgifter.

Ändringarna träder i kraft enligt vad riksdagen beslutar i ärendet.

Om riksdagen beslutar att höja mervärdesskatten i enlighet med regeringens förslag ändrar Vattenverket faktureringsrytmen enligt följande: i augusti faktureras användnings- och grundavgifterna för juli-augusti. Efter att mervärdesskattesändringen trätt i kraft i början av september kommer september månad att faktureras separat. Från oktober återgår vi till den normala faktureringsrytmen.