Vattenunderhållsarbete startar på Saltbodtorget

Affärsverket Lovisa vatten påbörjar vattenunderhållsarbete på Saltbodtorget. Byggnadsplatsen grundas vecka 1/2019 och arbetet blir klart till sommaren 2019.

På grund av saneringsarbetet leds trafiken vid behov med trafikmärken, men passage till tomterna eftersträvas men med undantag av några kortvariga stunder.

Arbetet fortsätter med sanering av Drottninggatans vattenservicelinje.

Nuvarande stomlinje för vattenledningen, avloppsvatten och regnvatten saneras och tomtlinjerna granskas och saneras vid behov. Dessutom utvidgas det befintliga regnvattennätet. Om eventuella tomtlinjearbeten kan fastighetsägaren komma enskilt överens med Affärsverket Lovisa vatten.

Stadens tekniska central fortsätter med gatusaneringen efter vattenunderhållsarbetet.

Affärsverket Lovisa vatten beklagar invånaren för eventuella olägenheter som uppstår och ber om förståelse.

Vid behov av mera information kontakta VVS-granskare Dennis Björklund 0440 555 848 eller vid brådskande tillfällen vattenverkets jour 0440 555 902.