Sanering av huvudavloppsledningen i Kapellparken

I slutet av januari 2022 upptäcktes ett läckage i avloppsledningen i Kapellparken. Nu föreslås det att den nuvarande huvudavloppsledningen byts ut mot en ny. Rörsystemet, som byggts 1937, har blivit tilltäppt av trädrötter, då träd har vuxit direkt ovanpå avloppsledningen eller i dess omedelbara närhet. Saneringen beräknas därför kräva att man fäller cirka 15 träd som växer utanpå eller i närheten av ledningen. För att arbetet ska kunna påbörjas krävs godkännande av byggnadstillsynen och undersökningstillstånd av Museiverket.

Den föreslagna sträckningen och de träd som enligt förslaget ska fällas finns utmärkta i bilden ovan. I praktiken kommer saneringsplatsen att omfatta nästan hela området söder om parkdammen. Med tanke på tidtabellen är saneringsprojektet brådskande. Arbetet måste utföras när marken inte är frusen och så att efterarbeten, såsom plantering av en ny gräsmatta och nya träd, kan utföras innan vintern kommer. Målet är att området kunde användas igen sommaren 2023 under bostadsmässan.

Byggnadstillsynen kungjorde ansökan om tillstånd för miljöåtgärder 3.5.2022, vilken kommer att vara framlagd i tre veckor.

Blockerad huvudavloppsledning

I slutet av januari upptäcktes ett läckage i avloppsledningen i Kapellparken. När man utredde saken, kom det fram att läckaget fanns i parkens huvudavlopp som leder mot Drottninggatan. Orsaken konstaterades vara den helt tilltäppta huvudavloppsledningen mot Östra Tullgatan. Tilltäppningen blockerade ledningen uppåt i flödesriktning. Huvudavloppsledningen i fråga avleder avloppsvattnet från hela västra delen av Lovisa tätort vidare genom centrum, det vill säga den utgör en livsviktig del av stadens avloppsvattennät.

Tillfällig lösning inte hållbar i längden

Då läckaget upptäcktes var det hård köld och mycket snö, så det var omöjligt att vidta snabba saneringsåtgärder genom att gräva. Istället gjordes en tillfällig lösning där man genom ytmontering hoppade över en brunn i ledningsnätet genom att pumpa. Lösningen har fungerat, men med tanke på funktionsdugligheten är den mycket sårbar.

Affärsverket Lovisa Vattens motiveringar till varför en helt ny ledning behövs:

Vi har kartlagt olika alternativ för att åtgärda situationen och kommit fram till att den nuvarande ledningen ska bytas mot en ny. Motiveringen till detta är funktionsduglighet eftersom den nuvarande ledningen har byggts 1937 och har fungerat hittills men nu har trädrötterna täppt till rörsystemet.

Det är även motiverat att på ett arkeologiskt värdefullt område gräva den mark som redan har grävts tidigare, vilket underlättar arkeologisk övervakning. Vi har redan kommit överens med  Mikroliitti Oy om att de ansöker om undersökningstillstånd av Museiverket för saneringsplatsen och tar hand om nödvändig övervakning och rapportering. Arbetet ska inledas först efter att man fått beslutet om undersökningstillstånd.

En tredje motivering är att flera hus är kopplade till ledningen och dessa kopplingar ska även fungera i fortsättningen.

 

Affärsverket Lovisa Vattens motiveringar till varför träd behöver fällas i parken:

Med tiden har träd har vuxit direkt ovanpå avloppsledningen eller i omedelbar närhet av den. Då har trädens rötter brutit in i betongledningen och till sist täppt till den. För att kunna utföra saneringen behöver uppskattningsvis 15 träd ovanpå ledningen och i närheten av den fällas. Endel av dessa behöver fällas innan grävarbeten kan inledas andra efter hand då arbetet framskrider.

Infraosaston lausunto Kappelinpuiston vesihuolto korjauksiin