Luvat koskien kiviaineksen louhinnan laajentamista Malmgårdissa rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyssä 3.2.2022

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee 3.2.2022 kokouksessaan muun muassa maa-aineslupaa ja ympäristölupaa kiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnan laajentamiseen Malmgårdissa.

Peab Industri Oy on jättänyt hakemuksen maa-ainesluvan ja ympäristöluvan saamiseksi kiviaineksen louhintaa ja murskausta varten Loviisan kaupungissa Malmgårdin kylässä. Kyse on olemassa olevan toiminnan jatkamisesta ja laajentamisesta. Hakemuksessa on myös haettu lupaa aloittaa toiminta heti lupapäätöksen antamisen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Maa-aines- ja ympäristölupaa haetaan Malmgårdin kallionottoalueelle 20 vuodeksi. Kallio-Malmgårdin ottamisalue sijoittuu Loviisan kaupungin luoteisosaan, Malmgårdin kylään Myrskyläntien (tie 167) varrelle. Hanke sijoittuu PEAB Industri Oy:n omistamalle kiinteistölle. Ottamisalueen pinta-ala on 25,3 hehtaaria, ja suunnittelualue on kokonaisuudessaan 37,7 hehtaaria. Haetut toiminta-ajat ovat arkisin maanantaista perjantaihin seuraavat: murskaaminen klo 6-22, poraaminen ja rikotus klo 6-22, räjäytykset klo 8-18, kuormaaminen ja kuljetus klo 6-22. Lisäksi kuormaamista ja kuljettamista on tarvittaessa tilapäisesti lauantaisin klo 7-18.

Murskauslaitos sijoitetaan toistaiseksi nykyiselle paikalleen, mutta ottotoiminnan edetessä etelään siirretään myös murskauslaitoksen sijoituspaikka myöhemmin etelän suuntaan. Toiminnot sijoitetaan ottamisalueella mahdollisimman alas, rintauksen ja varastokasojen suojaan, minkä avulla estetään melun ja pölyn leviämistä ottamisalueelta.

Alueelle tehdyn melu- ja pölymallinnuksen mukaan toiminta alittaa päästöille asetetut ohje- ja raja-arvot. Toiminnasta aiheutuvaa tärinää mitataan Malmgårdin kartanolla räjäytysten yhteydessä. Aiempien mittausten ja arviointien mukaisesti toiminta ei aiheuta haitallista tärinää lähimpien asuinrakennusten luona. Räjäytyksistä ilmoitetaan etukäteen tekstiviestillä ympäristön asukkaille, jotka ovat antaneet yhteystietonsa tätä tarkoitusta varten. Toiminnan vaikutuksia pohjaveteen ja pintavesiin tarkkaillaan aiempien hyväksyttyjen tarkkailuohjelmien mukaisesti, ja hakija on esittänyt, että tarkkailua lisätään ottamalla käyttöön yksi uusi näytteenottopiste pintavesien laadun tutkimiseksi.

Kallio-Malmgårdin kiviainesta toimitetaan Kaakkois- ja Etelä-Suomen asfaltti- ja betoniasemille sekä muuhun infrarakentamiseen. Alueen kalliokiviaines on korkeatasoista ja siitä tehdään ainoastaan korkeampiluokkaisia jalosteita lähinnä ratasepeliä ja asfalttimassojen raaka-ainetta. Etelä-Suomen alueella on vain vähän kallioalueita, joista on saatavilla vastaavanlaatuista kiviainesta.

Maa-ainesten ottamisen jälkeen alue maisemoidaan lupapäätöksen mukaisesti. Maisemointitöiden tekemisen vakuudeksi toiminnanharjoittajan tulee asettaa hyväksyttävä vakuus.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista 3.2.2022