Liikenneturvallisuus

Turvallisuus on jokaisen ihmisen perusoikeus, myös liikenteessä.

Liikenneturvallisuutta voidaan edistää liikennejärjestelyin, nopeusrajoituksin, teknologian keinoin sekä lakien ja sääntöjen avulla. Viime kädessä turvallisuus toteutuu vasta jokaisen liikkujan taitojen, asenteiden ja toimien kautta.

Turvallinen ja viihtyisä liikenneympäristö houkuttelee myös tekemään entistä enemmän matkoja jalan ja polkupyörällä. Lisääntyvästä arkiliikunnasta hyötyy jokainen kävelijä ja pyöräilijä. Turhan autoliikenteen vähenemisestä hyötyvät kaikki.

Liikenteen turvallisuus tai turvattomuus on laaja teema, joka koskettaa ja velvoittaa toimiin lähes kaikkia kunnan toimintoja, esimerkiksi

 • kaavoitus
 • koulujen liikennekasvatus
 • työsuojelun toimet.

Loviisassa on määritelty seuraavat liikenneonnettomuuksia koskevat tavoitteet:

 • Loviisassa kukaan ei kuole liikenteessä.
 • Liikenteessä loukkaantuneiden määrä vähenee jatkuvasti.

Loviisan liikenneturvallisuustyön neljä tavoitetta:

1. Loviisan koululaisilla on turvallinen koulumatka

Turvallisuus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Vanhemmat, lasten ja nuorten kanssa toimivat sekä päätöksentekijät ovat vastuussa siitä, että lasten elinympäristöissä on turvallista kasvaa, liikkua ja kehittyä.

Lapsen valmiudet liikkua liikenteessä itsenäisesti kehittyvät vähitellen.

Koulumatkojen turvallisuutta edistävät

 • turvallinen liikenneympäristö
 • turvavälineiden käyttö
 • liikennekasvatus
 • kaikille tienkäyttäjille suunnattu tiedotus lapsista liikenteessä.

Luonnollisen arkiliikkumisen väheneminen näkyy terveysongelmina jo lapsuudessa. Kävellen tai pyörällä tehdyt koulumatkat lisäävät jokapäiväisen liikunnan määrää, ja lapsena omaksutut kulkutapatottumukset voivat vaikuttaa valintoihin myös aikuisiässä.

Koulumatkojen turvallisuudessa päävastuu on vanhempien ohella kouluilla, sivistys- ja hyvinvointikeskuksella sekä elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksella.

2. Kävely ja pyöräily lisääntyvät turvallisesti

Kävely ja pyöräily ovat perusliikkumismuotoja, joiden turvallisuuden ja sujuvuuden tulee olla yhdyskuntien ja liikennejärjestelmän kehittämisen tärkeimpiä tavoitteita.

Kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla rakennettu ympäristö on autoille suunniteltua ympäristöä viihtyisämpi ja liikkumismahdollisuuksiltaan eri väestöryhmille tasavertaisempi.

3. Loviisassa on vastuullinen liikennekulttuuri

Jokaisella liikkujalla, olipa kyseessä jalankulkija, pyöräilijä, mopoilija tai autoilija, on oma vastuunsa siitä, että liikenne sujuu turvallisesti.

Vastuullinen liikkuja

 • ottaa toiset huomioon
 • noudattaa liikennesääntöjä
 • huolehtii omasta ja ajoneuvonsa kunnosta.

Kännykän ja muiden mobiililaitteiden käytön yleistyessä ovat lisääntyneet myös liikkujan tarkkaamattomuudesta johtuvat vaaratilanteet.

Maltillinen ajonopeus antaa pelivaraa ja tekee muiden liikkujien huomioinnista helpompaa.

Monien liikkujien on tavanomaista vaikeampaa selviytyä liikenteessä ja havaita muita, esimerkkeinä lapset ja vanhukset.

Liikkumisen tasa-arvoa ja turvallisuutta edistää se, että eri kulkumuodot otetaan huomioon suunnittelussa.

4. Ikäihmisten ja vammaisten liikkumismahdollisuudet turvataan

Eläkeikäisten osuus väestöstä kasvaa voimakkaasti. Vuoden 2015 alussa loviisalaisista 16 % (n. 2 500 asukasta) oli 70-vuotiaita tai vanhempia. Tilastokeskuksen ennusteen vuonna 2030 heitä on Loviisassa noin 4 000, neljännes asukkaista.

Väestön ikääntyessä on huolehdittava siitä, että ikäihmisillä on riittävästi liikkumismahdollisuuksia ja että heidän liikkumisensa on turvallista. Liikenneympäristön selkeys ja esteettömyys auttaa myös eri tavoin vammaisten ja toimimisesteisten loviisalaisten liikkumista ja arkea.

Lähiliikuntampäristössä ikäihmisiä ja vammaisia auttavat muun muassa

 • riittävän tiheästi penkkejä
 • sopiva valaistus
 • apuvälineillä liikkumiseen sopivat kulkureitit
 • talvella sulat tai hyvin hiekoitetut kulkureitit.

Selkeät liikennejärjestelyt auttavat myös ikäkuljettajia.

Suurin osa ikäkuljettajista korvaa normaaleja iän tuomia muutoksia ajamalla varman päälle ja välttämällä hankalia ajo-olosuhteita. Ikäkuljettajille tulee kuitenkin kertoa ikääntymisen vaikutuksista ajokykyyn ja ajamiseen sekä ikäautoilijan tyypillisistä vaaratilanteista ja siitä, miten niitä voi välttää.