Sidonnaisuudet

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt seuraavat sidonnaisuusilmoitukset

Luottamushenkilöt
Ajomaa Pertti Weckman Pamela
Alm Agneta Wide Roger
Andersson Otto Wilhelmson Bengt
Björkman-Nystén Nina Willberg Olli
Fellman Annika
Haddas Anders Viranhaltijat
Hagfors Kari Haarala Joni
Hakasaari Petri Kanervala Anne
Haverinen Katri Kinnunen Kirsi
Heijnsbroek-Wirén Mia Lehtomäki Maija
Hento Miia Lindroos Markus
Holmström Eva Lyytikäinen Heidi
Hovi Antti Lönnfors Kristina
Hurtta Hanna Oker-Blom Jan D.
Hyppölä Laura Paljakka Sari
Hyvönen Petri Tenhunen Timo
Häggblom Kerstin Vickholm Sam
Hämäläinen Satu Östman Maud
Immonen Janne
Isotalo Arja
Karlsson Kim
Karlsson Mikael
Karvonen Juha
Kekkonen Jari
Laiho Pasi
Laitinen Henry
Lappalainen Kalevi
Lappalainen Leena
Liljestrand Tom
Lindfors Leena
Lindroos Johannes
Lohenoja Meri
Lohenoja Pertti
Malmberg Irene
Malmivaara Jouni
Marjakangas Miia
Mettinen Veli-Matti
Mulli Eero
Oinonen Mari
Parikka Kirsti
Peräkylä Teemu
Puolakka Katja
Rosenberg Thomas
Ruusunen Jannica
Sjöholm Markus
Skogster Leif
Staffans Sten
Stenbacka Carina
Stenman Lotte-Marie
Thesslund Stefan
Thomasson Daniel
Tähtinen Keijo
Vakkuri-Johansson Emmi-Liina
Vikström Jan
Välkepinta Sonja