Lupahakemukseen tarvittavat asiakirjat

Lupahakemus liitteineen toimitetaan Lovinfoon tai postitetaan rakennusvalvontaan. Voit hakea rakennuslupaa nyt myös sähköisesti kaupungin e-Palvelusta.

Lovinfo

Kaupungin ePalvelu

Hakemuslomake

Henkilö- tai Y-tunnus on ilmoitettava hakemuslomakkeella (kaikkien omistajien allekirjoitettava tai valtakirjat).

HUOM! Jokainen rakennus tarvitsee oman lupahakemuslomakkeen ja omat liitteet. Puutteellisia hakemuksia ei vastaanoteta!

Lupahakemus

Väestörekisterikeskuksen lomakkeet

RH1- Rakennushankeilmoitus (Huom! 1 lomake rakennusta kohden)

RH2-asuinhuoneistotiedot (tarvittaessa)

RK9-ilmoitus rakennuksen poistumasta (purkulupa)

Ilmoitus naapureille rakennusluvan vireilletulosta

(maankäyttö- ja rakennuslain 133. § 1. mom. ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65. § 3. mom.)

Ilmoitus naapureille rakennushankkeesta

Erillinen naapurin suostumuslomake tarvittaessa, mikäli rakennus sijoittuu sallittua lähemmäksi naapurin rajaa.

Naapurin suostumuslomake

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

  • Tontin vuokrasopimus
  • Yhtiöt tai yhdistykset: kauppa- tai yhdistysrekisteriote sekä hallituksen pöytäkirjaote.

Suunnitelmat

  • Asema- tai yleiskaavaote – tilaa kaavaote Lovinfosta
  • Tieliittymislupa (mikäli kyseessä on uuden liittymän rakentaminen suoraan yleiselle tielle)
  • Lainvoimainen poikkeamislupa- tai suunnittelutarveratkaisupäätös

Vastuulliset työnjohtajat

(maankäyttö- ja rakennuslain 122 ja 122 a-f § ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 73 §)

Hakemuslomake rakennustöiden vastaaviksi työnjohtajiksi

  • Rakennustöiden vastaava työnjohtaja
  • Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtaja
  • Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön johtaja
  • Muu erityisalan työnjohtaja (esimerkiksi maalämpö)

Pääsuunnittelijan tarkastuslista

Selvitys rakennusjätteen käsittelystä

Rakennusvalvonta voi tarvittaessa edellyttää muitakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia selvityksiä.