Paikalliset määräykset

Paikallisia määräyksiä tarvitaan tarkentamaan lakeja ja asetuksia, jotka ovat usein hyvin yleisluonteisia ja tulkinnanvaraisia.

Loviisassa ja Lapinjärvellä paikallisia määräyksiä ovat:

  • ympäristönsuojelumääräykset
  • jätehuoltomääräykset
  • rakennusjärjestys.

Ympäristönsuojelumääräykset ovat kunnallisia määräyksiä, ja ne liittyvät ympäristönsuojelulailla säädeltyihin asioihin. Niiden tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Jätehuoltomääräykset täydentävät jätelainsäädäntöä, ja niiden tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvat haitat tai vaarat terveydelle tai ympäristölle.

Rakennusjärjestys ohjaa lainsäädännön ohella maankäyttöä ja rakentamista. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luontoarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kannalta tarpeellisia määräyksiä.