Muutoksenhaku

Muutosta kunnallisiin päätöksiin voi hakea eri tavoin. Valitusmuoto riippuu siitä, mistä päätöksestä on kyse.

Oikaisuvaatimuksen tekeminen on pakollinen esivaihe kunnallisvalitukselle kunnan muiden viranomaisten kuin valtuuston päätöksistä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen ja valtuuston tekemään päätökseen voidaan hakea muutosta tekemällä kunnallisvalitus hallinto-oikeudelle.

Erityislakien muutoksenhakua koskevat säännökset menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle. Erityislaeissa valitusmuotona on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus.