Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen perusteella.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut (KSL 24.3.2021 § 28)

Poikkeus on:

 • korkeimman maksun hyväksyminen.

Toimita tuloselvityslomake liitteineen kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta osoitteeseen:

Loviisan kaupunki/Varhaiskasvatuksen laskutus
PL 77
07901 Loviisa

Lomakkeet voit myös jättää Loviisan kaupungin asiakaspalvelutoimistoon Lovinfoon, Mariankatu 12 A, avoinna ma–pe klo 9–16.

Mikäli et toimita perheesi tulotietoja viimeistään kuukauden kuluessa asiakassuhteen alkamisesta, määrätään maksu korkeimman maksuluokan suuruiseksi. Jos ilmoitat tulonne myöhässä, maksu määräytyy tulotietojen mukaan sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot on toimitettu. HUOM! Edellisen kuukauden maksu laskutetaan seuraavan kalenterikuukauden alussa, esimerkiksi elokuun maksu laskutetaan syyskuun alussa. Välttääksesi kaksinkertaisia kuukausimaksuja, toimita tulotiedot liitteineen mahdollisimman nopeasti.

Mikä on varhaiskasvatuksen asiakasmaksu?

Asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella.

Maksut perustuvat varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin (1503/2016, muutettu 1052/2020). Maksu on kuukausimaksu, joka peritään säännöllisesti enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden (1.8–31.7) aikana.

Kokoaikaisesta ja osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 euroa. Saman perheen toiseksi nuorimman, kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan lapsen, korkein perittävä maksu on 40 %, eli enintään 118 euroa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta.

Varhaiskasvatuksen määrä Maksuprosentti kokoaikamaksusta Korkein maksu euroa kuukaudessa
Keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa (0-86 h/kk) 60 177
21-25 tuntia viikossa (87-107 h/kk) 70 207
26-35 tuntia viikossa (108-150 h/kk) 80 236
Enemmän kuin 35 tuntia viikossa (151-210 h/kk) 100 295

 

Maksu perustuu kirjalliseen sopimukseen varhaiskasvatuksen tarpeesta. Sopimuksessa määritellään kuukausikohtainen palveluntarve, eli tuntia/kuukaudessa. Sopimusta voidaan muuttaa tarvetta vastaavaksi seuraavan kuukauden alusta alkaen. Sopimus pyritään kuitenkin tekemään vähintään 3 kuukaudeksi kerrallaan.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Hoitoajat ilmoitetaan sähköisesti eVarhaiskasvatus-palvelun kautta viimeistään maanantaina, kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta, klo 23:00.

Esiopetus

Perusopetuslain mukainen esiopetus on maksuton. Mikäli lapsi tarvitsee täydentävää varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi maksu määräytyy seuraavasti, poikkeuksena koulujen loma-ajat, jolloin maksu määräytyy varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaan.

Varhaiskasvatuksen määrä Maksuprosentti kokoaikamaksusta Korkein maksu euroa kuukaudessa
Keskimäärin enintään 20 tuntia viikossa (0-86 h/kk) 60 177
21-25 tuntia viikossa (87-107 h/kk) 70 207
26-35 tuntia viikossa (108-150 h/kk) 80 236

Maksu tilapäisestä varhaiskasvatuspaikasta

Maksuna tilapäisestä varhaiskasvatuspaikan tarpeesta (enintään 10 päivää) peritään kokoaikaisesta (7 h/päivä tai enemmän) 15 euroa/päivä ja osa-aikaisesta (alle 7 tuntia/päivä) 10 euroa/päivä.

Maksuton kuukausi

Heinäkuu on maksuton kuukausi kaikille lapsille.

Miten maksu määritellään?

Kuukausimaksuja määrättäessä perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka (lähihuoltaja). Tämä pätee myös niissä tapauksissa, kun lapsi asuu puolet ajasta kummankin vanhemman luona. Jos lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen vain niinä viikkoina, kun hän asuu etähuoltajan luona, maksu määräytyy etähuoltajan perheen koon ja tulojen perusteella.

Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella maksu määrätään erikseen molemmissa kunnissa.

Maksu lasketaan perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan taulukon mukaisesti:

Perheen koko, henkilöä Tuloraja, euroa kuukaudessa Maksuprosentti Maksu 295 euroa, jos tulot ovat enemmän kuin
2 2 913 10,7 5 670
3 3 758 10,7 6 515
4 4 267 10,7 7 024
5 4 777 10,7 7 534
6 5 284 10,7 8 041

Esimerkki
Perheessä on äiti, isä ja kaksi lasta (1v ja 4v). Perheen tulot ovat 4 900 €/kk. Maksu määräytyy seuraavasti:
4 900 € – (tuloraja) 4 267 € = 633 €
10,7 % x 633 € = 67,73 €/kk/nuorin lapsi ja maksun pyöristyksen jälkeen 68 €/kk. Toisen lapsen maksu on 27,00 €/kk. (0,00 €).

Jos perheenjäseniä on enemmän kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Maksua ei peritä, jos perheen tulot alittavat tulorajan, tai lapsen maksupäätös on pienempi kuin 28 euroa.

Maksua määriteltäessä otetaan perheen tulona huomioon yhteenlasketut veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot, mm:

 • Ansio-, kiinteistö- tai vuokratulot, maatalous- ja metsätulot sekä ammatinharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
 • Elatusapu, elatustuki ja eläketulo (otetaan huomioon hoidossa olevan lapsen osalta)
 • Työttömyyspäiväraha ja työmarkkinatuki
 • Tapaturmavakuutuksen päiväraha ja elinkorko, sairausvakuutuksen mukainen päiväraha sekä vanhempainpäiväraha, osittainen hoitoraha ja joustava hoitoraha
 • Työvoimapoliittisesta koulutuksesta annetun lain tarkoittama koulutustuki, jona maksetaan työttömyyskorvauslain mukainen peruspäiväraha lapsikorotuksineen
 • Luontaisedut ja lomaraha. Jos lomarahan suuruus ei käy ilmi palkkatodistuksesta, lisäämme palkkatuloihin laskennallisen 5 %:n lomarahan, paitsi silloin kun perhe toimittaa todistuksen, josta ilmenee lomarahan poikkeaminen laskennallisesta määrästä tai todistuksen siitä, ettei työnantaja maksa lomarahaa.

Mikäli kuukausitulot ovat epäsäännölliset, huomioidaan viimeksi kuluneen vuoden keskimääräiset tulot. Lomaraha (5 %) lisätään verotettavaan tuloon.

Tuloina ei oteta huomioon:

Lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon:

Suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki).

Tulotietojen toimittaminen

Mikäli perhe varhaiskasvatuspaikkaa hakiessaan on hyväksynyt korkeimman maksun, ei erillistä tuloselvitystä tarvitse toimittaa.

Tuloselvityslomake täytetään ja allekirjoitetaan. Myös siinä tapauksessa, ettei huoltajilla ole tuloja. Selvitys tulojen puuttumisesta, esim. kielteinen päätös työttömyystuesta, laitetaan liitteeksi.

HUOM! Mikäli hakija ei toimita perheen tulotietoja viimeistään (1) kuukauden kuluessa hoitosuhteen alkamisesta, määrätään maksu korkeimman maksun suuruiseksi. Jos perhe ilmoittaa tulonsa myöhässä maksu määräytyy tulotietojen mukaan vasta sen kuukauden alusta, jolloin tulotiedot on toimitettu. Maksua ei korjata takautuvasti. Maksupäätöksestä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tuloselvityksen liitteet:

Palkansaaja:

 • Palkkatodistus/palkkalaskelma, josta ilmenee tulokertymä, kertymän alkamisajankohta sekä kertymään sisältyvä lomaraha ja lomautusjaksot
 • Jäljennös päivärahapäätöksestä
 • Todistus opiskelusta tai kurssilla olosta sekä päätös opintotuesta tai -rahasta
 • Sopimusjäljennös tai tosite saadusta elatusavusta tai -tuesta
 • Tosite maksetusta elatusavusta
 • Tosite lapsen tai huoltajan eläkkeestä
 • Tositteet muista tuloista (vuokra-, osinko-, maa- ja metsätaloustulo)

Yrittäjä:

 • Kirjanpitäjän täyttämä lomake Yrityksen tuloselvitys
 • Ennakkoveropäätös kuluvalle vuodelle
 • Tilinpäätösasiakirjat liitteineen
 • Starttirahapäätöksestä jäljennös

Maksuton kuntouttava varhaiskasvatus

 • Maksusta voidaan vapauttaa, mikäli lapsella on erikoissairaanhoidon lausunto varhaiskasvatuksen tarpeesta kuntoutuksellisista syistä. Tällä perusteella myönnetyn varhaiskasvatuksen laajuus on korkeintaan 25 tuntia viikossa, maksimissaan viisi tuntia päivässä.
  Mikäli lapsen varhaiskasvatuksen tarve johtuu huoltajien työssäkäynnistä tai opiskeluista kuntouttavan varhaiskasvatuksen lisäksi, lapsella ei ole oikeutta maksuttomaan kuntouttavaan varhaiskasvatukseen, vaan siitä tulee maksullinen.
 • Maksusta voidaan vapauttaa, mikäli lapsella on kehitysvammadiagnoosi. Kehitysvammaisen lapsen varhaiskasvatus katsotaan kuntouttavaksi, erityishuoltona annettavaksi hoidoksi ja huolenpidoksi. Maksusta vapauttaminen edellyttää lääkärinlausuntoa, jossa otetaan kantaa kuntouttavan varhaiskasvatuksen laajuuteen. Kehitysvammaisella lapsella tulee olla voimassa oleva erityishuolto-ohjelma (EHO), johon on merkitty kuntoutuksellisen varhaiskasvatuksen laajuus. Mikäli lapsen varhaiskasvatuksen tarve ylittää kuntouttavan varhaiskasvatuksen laajuuden, peritään ylittävältä osalta perheen tulojen mukainen maksu. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977)

Poissaolosta johtuvat poikkeamat kuukausimaksusta

 • Kun varhaiskasvatus alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, maksu alkaa lapsen ensimmäisestä päivästä ja päättyy lapsen viimeiseksi ilmoitettuun hoitopäivään.
 • Jos lapsi on sairautensa johdosta poissa varhaiskasvatuksesta yksitoista päivää tai enemmän kalenterikuukauden aikana, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä.
 • Jos lapsi muusta syystä kuin sairautensa takia on poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. On huomioitava, että jo yksi läsnäolopäivä kalenterikuukaudessa tarkoittaa koko kuukausimaksun laskuttamista.
 • Varhaiskasvatuksen toimintavuosi on 1.8. – 30.6. lukuun ottamatta joululomaa, joka on joulun ja uuden vuoden välillä. Joululoman ja heinäkuun aikana toimintaa supistetaan, mikä tarkoittaa, että huoltajat saavat maksuhyvitystä niiltä ennalta ilmoitetuilta päiviltä, jolloin varahoitoa ei tarvita.
  Huoltajille lähetetään kysely heinäkuun ja joululoman varahoitotarpeesta. Kyselyn viimeinen palautuspäivä on 15.5. koskien kesälomaa ja 30.11. koskien joululomaa.
  Jos lapsen huoltajat varaavat lapselle edellä mainittujen lomien ajaksi varahoitopaikan eivätkä peruuta sitä viimeistään 15.6. tai 15.12., voidaan peruuttamatta jätetystä varahoitopaikasta periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta .
  Tämä koskee myös niitä perheitä joille varhaiskasvatus on tulojen perusteella maksuton. Heiltä voidaan periä varatusta ja käyttämättä jätetystä varahoitopaikasta puolet pienimmästä perittävästä (27 euroa/kk, 1.8.2022 alkaen 28 euroa kuukaudessa) maksusta.
 • Perhepäivähoidossa olevien lasten maksussa hyvitetään hoitajasta johtuvat poissaolot (esim. sairausloma, vuosiloma), mikäli huoltajat järjestävät varahoidon itse.
 • Vanhemmat saavat maksuhyvitystä myös niiltä päiviltä, jolloin varhaiskasvatusyksikkö on suljettu, eikä lapselle varata varahoitoa.
 • Isyysrahakauden aikana lapsella ei ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa, mutta oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy vaikka lapsi on kotona. Maksua ei tältä ajalta peritä vaan kuukausimaksua alennetaan lapsen poissaolopäiviä vastaavasti. Perheen muut lapset voivat osallistua varhaiskasvatukseen isyysloman aikana. Isyysrahajaksosta johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamisajankohtaa.

Maksu peruuttamattomasta varhaiskasvatuspaikasta

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen kunnan päätöksen mukaisen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan määräytyvästä kuukausimaksusta (145 €, 1.8.2022 alkaen 148 euroa).

Maksun tarkistaminen kesken toimintavuoden

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat asiat kuten työpaikan vaihtuminen, perhekoon muuttuminen tms., ilmoitetaan kirjallisesti varhaiskasvatuksen laskutukseen.

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksu tarkistetaan kesken toimintakauden, jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/-10 %), perhekoko muuttuu tai maksu on määrätty virheellisin perustein. Huoltajat jättävät oikaistun tuloselvityksen liitteineen osoitteeseen Loviisan kaupunki/Varhaiskasvatuksen laskutus, PL 77, 07901 Loviisa. Maksu korjataan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun uusi tuloselvitys on toimitettu.

Maksu tarkistetaan joka toinen vuosi aina indeksitarkistusten yhteydessä, jolloin myös uudet tulotiedot pyydetään.

Mikäli maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin voidaan maksu oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Maksun alentaminen tai perimättä jättäminen

Varhaiskasvatuksen maksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä, jos henkilön tai perheen tulomahdollisuudet tai lakisääteinen elatusvelvollisuus ovat uhattuna (esim. yllättävät taloudelliset vaikeudet, sairaus, avioero).

Maksun alentamista tai perimättä jättämistä haetaan kirjallisesti hakemuksella varhaiskasvatusmaksun alennus/vapautus, johon liitetään liitteitä, jotka tukevat hakemusta. Hakemus liitteineen osoitetaan varhaiskasvatuspäällikölle.

Paikan irtisanominen

Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan kirjallisesti ennen hoitosuhteen päättymistä.

Maksun laskutus ja perintä

Laskutus tapahtuu kalenterikuukausittain jälkikäteen.
Laskujen perintä on ulkoistettu Intrum Justitia Oy:lle. Asiakas vastaa perinnästä aiheutuvista kuluista. Viivästyskorkoa peritään korkolain mukaan.
Maksu ja sille perittävä viivästyskorko ovat suoraan ulosottokelpoisia (§ 19 Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista)

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 (www.finlex.fi)