Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu

Mikäli rakentamisessa halutaan poiketa asemakaavasta, yleiskaavasta tai rakennusjärjestyksestä, tulee ennen rakennuslupakäsittelyä hakea poikkeamislupaa. Suunnittelutarveratkaisu on tarpeen silloin, kun rakennetaan asemakaava-alueen ulkopuolella. Sekä poikkeamisluvan että suunnittelutarveratkaisun ratkaisee aina elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta.

Poikkeamispäätös

Poikkeaminen edellyttää erityistä maankäytöllistä syytä. Poikkeamista voi hakea rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista ja kielloista kuten rakennuskiellosta.

Ranta-alueelle rakentamiseen vaaditaan pääsääntöisesti poikkeamislupa, jollei alueella ole asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Suunnittelutarveratkaisu

Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuolella alueille, jotka asutuksen taajuuden tai yleiskaavassa tai rakennusjärjestyksessä olevan määräyksen vuoksi ovat suunnittelutarvealuetta.
Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksessä määrätään aina aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Poikkeamispäätöksiä ja suunnittelutarveratkaisuja koskevat käsittelymaksut:

  • poikkeamispäätös 450,00 €
  • suunnittelutarveratkaisu 400,00 €
  • lisäksi peritään kuulemiskustannukset 40,00 € / naapuri tai kuulutus lehdessä 40,00 € + ilmoituskulut.

Ennen hakemuksen jättämistä tarkista, että olet täyttänyt hakemuksen oikein ja että pakolliset liitteet ovat mukana. Toimita hakemus liitteineen Loviisan kaupungin asiakaspalvelupiste Lovinfoon, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa.

Huom! Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyssä on ruuhkaa ja käsittelyajat ovat pidentyneet.