Pääpiirustuksien ohje

Rakennuslupahakemukseen liitettäviin pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros (mittakaavassa 1:500 tai 1:1 000) sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset (mittakaavassa 1:100 tai 1:50).

Pääpiirustukset tulee laatia Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 kohtien 5.1 ja 5.2 mukaisesti.

Suunnittelijan tulee allekirjoittaa piirustukset.

Piirustuskopioita ei saa niitata yhteen eikä koota teippaamalla.
Piirustuksissa tulee olla nimiö, joka sisältää tiedot rakennuskohteesta, piirustuksen sisällöstä sekä piirustuksen tunnistetiedot ja mittakaava.

Pääpiirustukseksi eivät kelpaa valokuvat tai mainosesitteet.

Asemapiirroksen sisältö

Asemapiirroksessa (mittakaavassa 1:500 tai 1:1 000, jos rakennuspaikka on suuri) tulee vähintään esittää

 • rakennuspaikan rajat mittoineen
 • rakennuspaikan ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset
 • lähiympäristö ja rakennukset rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetään tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin
 • vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä
 • rakennettava rakennus sekä olevat ja/tai purettavat rakennukset ja niiden käyttötarkoitus ja kerrosala
 • rakennuksen suunniteltu korkeusasema ja alueen korkeuskäyrät
 • rakennuksen etäisyys rajoista ja muista rakennuksista
 • rakennuksen etäisyys rantaviivasta rakennuspaikan rajoittuessa rantaan
 • rakennuksen päämitat
 • ajoliittymän sijainti
 • vesijohdon ja viemärin liittyminen yleiseen vesi- ja viemäriverkostoon
 • vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden sijainti sekä
 • puhdistettujen jätevesien purkupaikka
 • nuolella pohjoinen ilmansuunta.

Asemakaava-alueella tulee lisäksi esittää ainakin

 • kortteli- ja tonttimerkinnät, katualueiden ja muiden alueiden rajat sekä katujen ja teiden nimet
 • korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden sekä piha-alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • sen mukaan kuin tiedot ovat käytettävissä, viralliset ja/tai vaaitut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot
 • pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku- ja ajoneuvoliikennejärjestelyt sekä auto- paikkajärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat
 • kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat piha-alueella
 • säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet, leikkipaikat, oleskelualueet ja autopaikat.