Tietosuojaselosteet

Kaikista henkilörekistereistä on laadittava tietosuojaseloste.

Tietosuojaselosteesta ilmenee

  • kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä
  • mitä henkilötietoja rekisterissä on
  • mihin henkilötietoja käytetään
  • minne henkilötietoja säännönmukaisesti luovutetaan
  • tietojen suojauksen periaatteet.

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Loviisan kaupungin henkilörekistereissä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihinsa, artikla 15)

Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Loviisan kaupunki toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

Mikäli haluat tarkastaa terveydenpalveluihin liittyiä tietojasi, täytä lomake, varaa henkilökohtainen aika perusturvakeskuksesta ja palauta täytetty lomake tapaamisen yhteydessä. Muussa tapauksessa toimita täytetty tietojen tarkastuspyyntö henkilökohtaisesti Loviisan kaupungin asiakaspalvelutoimisto Lovinfoon. Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa kerran kalenterivuodessa maksutta.

Mikäli Loviisan kaupunki ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus tietosuoja-asetuksen artikla 12 mukaisesti. Samassa yhteydessä kerromme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

Mikäli Loviisan kaupunki ei hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotamme oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Oikeus tulla unohdetuksi (artikla 17)

Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua Loviisan kaupungin rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan Loviisan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (artikla 18)

Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (artikla 20)

Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen oikeutta ei pääsääntöisesti sovelleta Loviisan kaupungin henkilörekistereihin liittyen.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kaupungille kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle (artikla 77)

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijä-organisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.

Loviisan kaupungin tietosuojaselosteet

Sivistys- ja hyvinvointikeskus

Erityisruokavaliorekisteri
Hallintojärjestelmä – HelleWi
Helle-tietosuojaseloste
Koulukuraattorien ja -psykologien asiakasjärjestelmä AURA
Loviisan kaupungin museon asiakasrekisteri
Loviisan kaupungin museon tiedotuslista
Perus- ja esiopetuksen sekä lukiokoulutuksen henkilörekisteri Multiprimus
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Yhteystietorekisteri, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Yhteystietorekisteri, yhdistykset, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
Vapaa-aikatoimen alaiset tilavaraukset, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Asuntojen vuokrat, saunavuorot ja pesutupalistat
Asuntotonttien vuokralaskutus
Buildercom
Kesämökkitonttien vuokralaskutus
Kiinteistö- ja paikkatietotoimiston ja arkkitehtitoimiston erilliset laskutukset
Loviisan kaupungin torimyyjät
Lämpölaskutukset
Maanvuokrien laskutus
Loviisan kaupungin puutarhapalstan haltijat
Rakennusvalvonnan laskutukset (ei rakennusluvat) (1)
Teknisen keskuksen sekalaiset laskutukset
Tilojen sähkö- ja vesilaskutus
Tolotrack.fi -pilvipalvelun lisenssi, puomillisten kenttien kulunvalvonta ja laskutus
Työajanseuranta- ja henkilökorttirekisteri Esmikko (1)
Loviisan kaupungin venepaikkojen varausjärjestelmä, Julius
Verolliset vuokrat laskutus
Vuokrasopimukset, asukaslistat, saunavuorolistat, pesutuvan käyttölistat,
Ympäristönsuojeluyksikön laskutukset
Suunnittelutarve- ja poikkeamislupahakemusten yhteenveto- ja yhteystietorekisteri
Tonttijakojen hakemusrekisteri
Rakennusvalvonta
Ympäristönsuojelu, Trimble Locus
Kiinteistökaupparekisteri
Maaomaisuusrekisteri
Yhteystietorekisteri, Trimble

Asuntohakemukset
Kuntouttavan työtoiminnan sopimukset

Tiekuntarekisteri.fi palvelun tietosuojaseloste

Vesiliikelaitos

Vesitietojärjestelmä, Abilita Aqua ja Abilita vesi, myyntireskontra

Kaupunginkansliakeskus

Asianhallintajärjestelmä Dynasty for SQL
Asiakirjojen elektroninen jakelu luottamushenkilöille Gambit Docs
Henkilöstö- ja palkkatietorekisteri Populus
Kameravalvontajärjestelmä
Maksuliikennejärjestelmän käyttäjärekisteri Basware 
Omavalvonta
Raportointijärjestelmän käyttäjärekisteri Basware FPM, Basware FPM Fico
Tarjouspyynnöt
Telia yritysportaali
Tietosuojaseloste_myyntireskontra
Työajanseuranta- ja henkilökorttirekisteri Esmikko
Työnhakijatietokanta Kuntarekry 
Windows Active Directory