Rosk’n Roll tiedottaa: Monilokerokeräys vähensi sekajätteen määrän puoleen

Rosk’n Rollin tutkimus osoitti, että omakotitalojen pihoille tuodut kierrätettävien jätteiden keräysastiat lisäsivät lajittelua merkittävästi. Kokeilussa mukana olleet huomasivat, että lajittelu sujui pian rutiinilla.

Osana monilokerokeräyksen tutkimushanketta toteutettiin kokeilu, jossa Lohjan Asemanpellon pientaloasujat saivat pihoilleen sekajäteastian rinnalle nelilokeroisen astian kartongille, muoville, lasipakkauksille ja pienmetallille sekä tuulettuvan jäteastian biojätteelle. Vaihtoehtona biojäteastialle oli kotikompostointi. Mukana vuoden mittaisessa kokeilussa oli lähes 300 kotitaloutta.

Kokeilussa muun muassa seurattiin kokeilualueelta kertyvien jätteiden määriä, tutkittiin sekajätteen koostumusta sekä selvitettiin asukkaiden kokemuksia useilla kyselyillä. Kokeilun päätteeksi tehtiin vielä 19 syvempää haastattelua.

”Halusimme paitsi selvittää jätemääriä, päästöjä ja kustannuksia, myös asukkaiden kokemuksia lajittelusta ja useimmille uudenlaisesta jätteenkeräyspalvelusta”, selittää erityisasiantuntija Marika Makkonen Rosk’n Rollilta.

Enemmän kierrätettävää

Tulokset osoittavat, että tuomalla pientaloasukkaiden kotipihoille tavallisimpien jätteiden keräyspalvelut tarvittavine lajitteluohjeineen lajittelu lisääntyy merkittävästi.

Kokeilussa seuratuista jätteistä sekajätteen osuudeksi muodostui noin 45 % ja loput – eli yli puolet – oli erikseen lajiteltuja, ravinteina tai materiaalina hyödynnettäviä jätteitä. Kierrätykseen saatavien materiaalien osuus oli hyvin korkea verrattuna yleisesti Suomessa kerättyihin määriin. Todellinen luku on vielä tätäkin suurempi mm. siksi, että asukkaat veivät kokeilun aikana suurempia kartonki-, muovi- ja metallieriä myös jäteasemalle ja ekopisteille.

Kun verrattiin kokeilualueen ja muiden Rosk’n Rollin toimialueen pientalojen sekajätteitä, havaittiin että kokeiluun osallistujilla sekajätettä kertyi jopa puolet vähemmän. Heidän sekajätteensä myös sisälsi muita enemmän juuri sitä, mitä lajitteluohjeiden mukaan kuuluisikin, esimerkiksi vaippoja, pölypusseja ym.

Vähemmän päästöjä

Tutkimuksessa mallinnettiin tilannetta, jossa Rosk’n Rollin toimialueen suurimpien taajamien pientalot ovat liittyneet kokeilun kaltaiseen keräysjärjestelmään.

”Kokeiltu malli osoittautui ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta paremmaksi vaihtoehdoksi kuin se, että talojen pihoilta kerättäisiin pelkkä sekajäte”, kertoo Marika Makkonen.

”Kierrätyskelpoisten jätteiden käsittelystä koituu sekajätettä vähemmän päästöjä. Kuljetukset eivät puolestaan kokonaisuudessaan lisäänny dramaattisesti, sillä lajittelun lisääntyessä sekajäteastioiden tyhjennykset harvenevat. Kaiken lisäksi kuljetusten osuus päästöistä on paljon jätteenkäsittelyä pienempi”, hän selventää.

Asukkailta saadut vastaukset osoittavat myös, että eri jätelajien keräys omalta pihalta ja sitä varten tehtävä jätteiden lajittelu auttavat hahmottamaan syntyvän jätteen määrää. Tällä on vaikutusta jopa kulutuskäyttäytymiseen, mikä puolestaan on avain jätteen kokonaismäärän vähentämiseen.

Kustannukset kohtuullisia

Mallinnusten perusteella kokeilussa käytetty keräysmalli olisi tuotantokustannuksiltaan 23 % kalliimpi verrattuna siihen, että kiinteistöiltä kerättäisiin vain seka- ja biojäte.

”Kustannusero ei ole mahdottoman suuri ottaen huomioon, kuinka paljon tällä mallilla saadaan kerättyä kierrätyskelpoista materiaalia. Tuokin ero saataisiin pienemmäksi tai jopa häviämään, jos jäteastioiden tyhjennysvälejä saataisiin entisestään pidennettyä”, Marika Makkonen huomauttaa.

Kokeilu kannusti aloittamaan

Lajittelun lisääminen vaati monella uuden tavan opettelua. Lajittelun alkuun pääsemisessä helpotti ulkopuolelta tuleva kannustin. Asemanpellon asukkaat olivat palautteen perusteella erittäin tyytyväisiä heille tarjottuun, valmiiksi suunniteltuun palvelupakettiin, jota sai kokeilla ilman lisäkustannuksia ja sitoumuksia.

Kokeilun aikana ilmenneitä hankaluuksia tuotiin esille eniten biojätteisiin liittyen (kosteus, haju ja hyönteisongelmat). Näihin pulmiin Rosk’n Roll tarjosi käytännön vinkkejä mm. kosteuden vähentämiseksi.

”Paljon myös kysyttiin, mikä on riittävän puhdas pakkaus kierrätykseen. Ruoantähteitä pakkauksissa ei tule olla, mutta emme suinkaan kehota tiskaamaan jätteitä. Erikseen lajiteltavien pakkausjätteiden on vain oltava tarpeeksi kuivia ja puhtaita, etteivät ne ala kotiroskiksessa homehtua tai haista”, Marika Makkonen mainitsee.

Enemmistö jatkaa

Jopa 60 % monilokero- ja biojäteastioita kokeilleista on päättänyt pitää nämä keräykset pihallaan, vaikka se kokeilun jälkeen maksaakin hieman enemmän kuin pelkkä sekajätteen keräys. Useat muutkin ilmoittivat, että vuoden aikana opittua ei unohdeta, vaan lajittelu jatkuu ekopisteitä hyödyntäen. Moni esimerkiksi aloitti muovin lajittelun kokeilun aikana, ja aikoo jatkaa sitä vastedeskin.

FAKTA

  • Rosk’n Roll toteutti logistisesti optimoidun monilokerokeräyksen tutkimushankkeen v. 2021–2022
  • Kokeilualueena oli Lohjan Asemanpellon taajama, jossa lähes 300 pientalon kotipihalle tuotiin vuoden ajaksi 4-lokeroastia ja biojäteastia.
  • Tutkimuksessa testattiin kokeiltavan jätteenkeräysmallin vaikutuksia ilmastopäästöihin, jätemääriin, kustannuksiin sekä asiakaskokemukseen.
  • Tutkimus sai rahoitusta ympäristöministeriöltä.

Lisätietoja

Monilokeropalvelu – Rosk’n Roll (rosknroll.fi)

Tutkimusraportit on luettavissa osoitteessa https://rosknroll.fi/tutkimus-ja-kehitys/  otsikolla ”Logistisesti optimoitu monilokerokeräys”