Hallitus säilytti Itäisen rantaradan vaihtoehtojen joukossa

rautatiekiskot

Maan hallituksen keskiviikkona tekemä päätös käynnistää Itäradan suunnittelu Kouvolan kautta ei sulje Itäistä rantarataa pois yhtenä vaihtoehtona. Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksessä todettiin erikseen, että päätös ei sulje pois muiden idän suunnan liikenneyhteyksien kehittämistä.

”Me jatkamme vaikuttamista pitkäjänteisesti”, toteavat Loviisan, Pyhtään, Kotkan, Haminan ja Virolahden kaupunkien ja kuntien johtajat.

”Itäradan rakentamisesta päätetään vasta tulevina vuosikymmeninä ja uskomme ajan käyvän Kotkan ja Loviisan kautta kulkevan rantaradan hyväksi. Kaupunkien, maakuntaliittojen ja valtion tulee kaavoitus- ja maankäyttöratkaisuilla varmistaa Itäisen rantaradan säilymisen toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona”.

Väyläviraston selvitykset osoittivat, että Itäisen rantaratavaihtoehdon potentiaali on suurempi tavaraliikenteessä ja kansainvälisten yhteyksien vahvistamisessa Pietarin kautta Venäjälle. Rannikon ratayhteys palvelisi koko maan elinkeinoelämää ja vientiä ja kytkisi kokonaan uuden työmarkkina-alueen pääkaupunkiseudun kasvuun. Nämä tekijät vaikuttavimmin vahvistaisivat Suomen pitkän aikavälin kilpailukykyä. Samalla se toisi kokonaan uusia ihmisryhmiä ilmastoystävällisen raideliikenteen piiriin, mitä Kouvola-vaihtoehto ei tee.

Murheellinen päätös Suomen kilpailukyvyn näkökulmasta

Ratalinjaus tehtiin poliittisin perustein ja kapea-alaisesti vain kotimaan henkilöliikenteen näkökulmasta. Isojen ratapäätösten vaikutukset ulottuvat sadan vuoden päähän, mikä edellyttäisi strategista näkemystä Suomen kokonaisedusta. Hallitus ei tehnyt hallitusohjelmaansa kirjattua laaja-alaista selvitystä isojen ratahankkeiden vaikutuksista ja jätti noudattamatta tiedolla johtamisen periaatettaan. Valitulla linjauksella ei myöskään ole varausta Uudenmaan maakuntakaavassa.

Koronapandemia kasvattaa valtion velkaa eikä kaikkia suuria ratahankkeita kyetä toteuttamaan tulevina vuosikymmeninä. Tulevat hallitukset joutuvat miettimään monta kertaa, kannattaako kahta miljardia euroa investoida Kouvola-vaihtoehdon tuomaan 13 minuutin aikasäästöön.

Pääradan Helsinki–Tampere-välin yli 5–8 miljardin välttämättömät investointitarpeet syövät suuren osan lähivuosikymmeninä ratoihin käytettävistä varoista. On todennäköistä, että Kouvolan kautta kulkevan ratavaihtoehdon suunnitelmat ehtivät vanhentua ennen kuin edellytykset varsinaiselle rakentamispäätökselle syntyvät. On harmillista, että yhteisiä varoja poltetaan suunnitteluun, jonka jatko on hyvin epävarma. Sen sijaan nykyisten Savon ja Karjalan nopeutus olisi todellinen ja kustannustehokas teko Itä-Suomen hyväksi.

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös Itäradan ratalinjauksesta ja hankeyhtiön perustamisesta antoi hallitukselle valmistelumandaatin. Hankeyhtiön perustaminen edellyttää vielä muun muassa eduskunnan rahapäätöstä ja hallitukselta varsinaista yhtiön perustamispäätöstä.

Lisätietoja:

Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom, p. 040 551 7551

Pyhtään kunnanjohtaja Jouni Eho, p. 044 767 6674

Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö, p. 0400 975 211

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhonen, p. 040 828 1283

Virolahden kunnanjohtaja Veli-Matti Pulli, p. 050 389 2100