Regeringen bibehöll Östra kustbanan som ett alternativ

rautatiekiskot

Det beslut som vår regering i onsdags fattade om att inleda planeringen av Östbanan via Kouvola utesluter inte Östra kustbanan som ett alternativ. I finanspolitiska ministerutskottets beslut konstateras det separat att beslutet inte utesluter att andra trafikförbindelser i östlig riktning utvecklas.

”Vi fortsätter att utöva inflytande på lång sikt”, konstaterar stads- och kommundirektörerna för Lovisa, Pyttis, Kotka, Fredrikshamn och Vederlax.

”Beslutet om att bygga en bana i östlig riktning fattas först under de kommande årtiondena, och vi tror att tiden kommer att gynna det alternativ där banan löper längs kusten via Kotka och Lovisa. Städerna, landskapsförbunden och staten bör genom en planläggnings- och markanvändningslösning säkerställa att Östra kustbanan bibehålls som ett genomförbart alternativ”.

Trafikledsverkets utredningar visar att alternativet Östra kustbanan har större potential då det gäller godstrafik och att förstärka de internationella förbindelserna till Ryssland via S:t Petersburg. En banförbindelse längs kusten skulle gagna hela landets näringsliv och export och binda samman ett helt nytt arbetsmarknadsområde med den växande huvudstadsregionen. Dessa faktorer skulle bäst förstärka Finlands konkurrenskraft på lång sikt. Genom banförbindelsen skulle dessutom helt nya grupper av människor omfattas av klimatvänlig spårtrafik, vilket inte är fallet vid Kouvola-alternativet.

Ett sorgligt beslut med tanke på Finlands konkurrenskraft

Beslutet om bansträckningen fattades på politiska grunder och enbart ur perspektivet för persontrafiken i Finland. Konsekvenserna av stora järnvägsbeslut sträcker sig hundra år framåt, vilket förutsätter en strategisk syn på Finlands helhetsintresse. Regeringen gjorde inte den omfattande utredning om konsekvenserna av stora banprojekt som fanns inskriven i regeringsprogrammet och lät bli att följa sin princip om ledning genom information. I Nylands landskapsplan finns det heller ingen reservering för den sträckning som valts.

Coronapandemin ökar statsskulden, och det kommer inte att vara möjligt att genomföra alla stora banprojekt under de kommande årtiondena. De framtida regeringarna blir tvungna att i flera omgångar fundera över om det lönar sig att investera två miljarder euro i den tidsbesparing på 13 minuter som Kouvola-alternativet medför.

Det nödvändiga investeringsbehovet på mer än 5–8 miljarder euro för sträckan Helsingfors–Tammerfors på stambanan förbrukar en stor del av de medel som under de närmaste årtiondena används för banor. Det är sannolikt att planerna för det alternativ där banan löper via Kouvola blir förlegade innan det föreligger förutsättningar för att fatta beslutet att bygga banan. Det är synd att gemensamma medel används för planering vars fortsättning är mycket osäker. Däremot skulle det vara en verklig och kostnadseffektiv åtgärd till förmån för östra Finland att snabba upp sträckorna Savolax och Karelen.

Finanspolitiska ministerutskottets beslut om bansträckningen för Östbanan och om bildandet av ett projektbolag gav regeringen beredningsmandat. För att ett projektbolag ska kunna bildas krävs bland annat ett finansieringsbeslut av riksdagen och ett beslut av regeringen om att projektbolaget ska bildas.

Mer information:

Lovisa stadsdirektör Jan D. Oker-Blom, tfn 040 551 75 51

Pyttis kommundirektör Jouni Eho, tfn 044 767 66 74

Kotka stadsdirektör Esa Sirviö, tfn 0400 975 211

Fredrikshamns stadsdirektör Hannu Muhonen, tfn 040 828 12 83

Vederlax kommundirektör Veli-Matti Pulli, tfn 050 389 21 00