Hulevesien hallinnalla myönteisiä vaikutuksia

Kruununranta, Kuningattarenrannan pohjoisosan ekologinen puistoalue, on rakennettu mahdollisimman kestävin periaattein alueen luonnon ja vesitalouden ehdoilla. Alueen merkittävät puut ja muu kasvillisuus on säilytetty, ja rakentamisessa on hyödynnetty alueella olleita maa- ja kiviaineksia. Puiston lintulammet ovat osa luonnon monimuotoisuutta, samalla ne toimivat hulevesilammikoina ja siten vedenlaadun parantajina.

Yleensä rakennetussa ympäristössä vedenkulkureittejä on oikaistu ja hulevedet on johdettu pois mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Nopeutunut valunta huuhtoo pinnoilta mukaansa kiintoainesta, ravinteita ja bakteereita aiheuttaen ongelmia vesistöissä ja luonnossa. Valuntaa viivyttävät rakenteet, kuten hulevesilammikot voivat osaltaan vähentää hulevesistä aiheutuvia haittoja.

Kruununrannan hulevesilammikot on rakennettu hyödyntämällä alueen olemassa olleita vesielementtejä. Lammikoiden korkotasossa on otettu huomioon meriveden pinta niin, että tuleva hulevesi viipyy altaissa riittävän kauan ja purkautuu vasta sen jälkeen mereen. Tällöin osa kiintoaineista ja epäpuhtauksista ehtii laskeutua altaan pohjalle sen sijaan että ne päätyisivät suoraan mereen.

Hulevesilammikoiden toimintaa on tutkittu kesällä

Hulevesilammikoiden toimintaa on selvitetty kesän aikana. Vesinäytteitä on otettu altaisiin tulevasta ja altaista lähtevästä vedestä. Vertailukohteeksi otettiin mukaan kolmas luonnontilaisen kaltainen lampi läheiseltä puistoalueelta. Vesinäytteet otettiin kuudelta näytteenottopaikalta kuukausittain huhtikuusta syyskuuhun.

Vesinäytteistä analysoitiin kiintoaines, ravinteita ja bakteereja, sekä näiden lisäksi kertaluonteisesti rauta, mangaani ja sinkki.

Veden viivyttäminen altaissa näyttää tulosten mukaan poistavan sekä kiintoainetta, ravinteita että bakteereita. Koska vedenlaatua on tutkittu vain yhden kasvukauden ajan, on tulos vasta suuntaa-antava mutta kuitenkin myönteinen. Yksittäisillä näytteillä on suuri vaikutus tuloksiin ja ajallinen vaihtelu on suurta.

Kuvassa ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki kirjurina.

Hulevesilammikoiden hyödyt

Suurin vaikutus hulevesilammikoilla näyttäisi olevan alueen viihtyisyyteen ja luonnon monimuotoisuuteen, myönteistä vaikutusta on havaittavissa myös vedenlaatuun. Altaiden toiminta on luonnollisesti tehokkainta keskellä kasvukautta silloin, kun myös altaiden kasvillisuus toimii ravinnesiepparina ja osaltaan puhdistaa vettä. Lisäksi altaat toimivat tärkeinä paikkoina mm. linnustolle, mikä osaltaan voi vaikuttaa huomattavasti veden bakteerimääriin.

Hulevesilammikoiden vedet purkautuvat Loviisanlahteen, jossa lahden laaja oma ”ruovikkopuhdistamo” osaltaan huolehtii hulevesien puhdistamista. Merenlahtien ruovikoilla ja muulla kasvillisuudella on siis merkitystä.

Pidemmällä aikavälillä Kruununranta-puiston hulevesialtaiden ylläpitoon ja huoltoon on syytä panostaa. Näin ne toimivat jatkossakin hulevesien puhdistajina, lintubiotooppina ja rauhoittavana maisemaelementtinä kaikkien puistossa vierailevien iloksi.

Hulevesien käsittelyn tärkeys korostuu ilmastonmuutoksen myötä

Ilmastonmuutoksen kautta sateiset kaudet ja rankkasateet näyttävät yleistyvän. Talvisin rantojen ja vesistöjen kasvillisuus ei sido ravinteita eikä kiintoainestakaan tehokkaasti, jolloin vesistöihin huuhtoutuu yhä enemmän epäpuhtauksia. Hulevesien johtamiseen, viivytykseen ja käsittelyyn tulee siis tulevaisuudessa kiinnittää yhä enemmän huomiota.

Loviisan kaupunki
Ympäristönsuojelu