Dagvattendammar har en positiv inverkan på vattenkvaliteten

Kronostranden, det ekologiska parkområdet i norra delen av Drottningstranden, är byggd med så hållbara principer som möjligt och på naturens och vattenhushållningens villkor. Områdets betydande träd och övrig växtlighet bevarades så långt som möjligt, och i byggandet utnyttjades jordmassor och stenar som redan fanns på området. Parkens fågeldammar är en del av naturens mångfald, men samtidigt fungerar de också som dagvattendammar och sålunda som förbättrare av vattenkvaliteten.

I byggd miljö avleds dagvattnet bort så effektivt och snabbt som möjligt. Vattnets flödesvägar har artificiellt förkortats via t.ex. diken och rör med den påföljd att den försnabbade avrinningen sköljer med sig fasta partiklar, näringsämnen och bakterier. Detta i sin tur förorsakar problem i vattendragen och naturen. Strukturer som fördröjer avrinningen, så som dagvattendammar, kan för sin del minska på olägenheterna som dagvattnet medför.

Dagvattendammarna i Kronostranden är byggda genom att utnyttja vattenelementen som funnits på området. I dammarnas höjdnivå har havsvattenståndet beaktats så att det inkommande dagvattnet fördröjs i bassängerna tillräckligt länge och först sedan rinner ut i havet. Då hinner en del av de fasta substanserna och orenheterna sjunka till bassängens botten istället för att hamna direkt ut i havet.

Dagvattendammarnas funktion undersöktes på sommaren

Under sommaren undersöktes dagvattendammarnas funktion. Det togs vattenprover av det vatten som kommer till dammarna och från det vatten som rinner ut från dammarna. Som referens togs en tredje damm i naturlikt tillstånd från ett närbeläget parkområde. Vattenprover togs från sex provtagningsställen månatligen från april till september.

Från vattenproverna analyserades fasta substanser, näringsämnen och bakterier samt utöver dessa gjordes en engångsanalys av järn, mangan och zink.

Fördröjningen av vatten i bassängerna verkar enligt resultaten avlägsna så väl fasta substanser, näringsämnen som bakterier. I och med att vattenkvaliteten hittills endast undersökts under en tillväxtperiod är resultatet endast riktgivande men ändå positivt. Enskilda prover har en stor inverkan på resultaten och den tidsmässiga variationen är stor.

På bilden miljövårdsinspektör Maija Lehtomäki antecknar i protokollet.

Nyttan med dagvattendammar

Dagvattendammarna bidrar stort till trivseln och naturens mångfald på området, och utöver det observerades en positiv inverkan i vattenkvaliteten. Bassängernas funktion är naturligt mest effektiv i mitten av tillväxtperioden, då också växtligheten i dammarna fungerar som upptagare av näringsämnen och för sin del rengör vattnet. Dessutom är bassängerna viktiga platser bland annat för fågelbeståndet, vilket för sin del kan inverka betydligt på vattnets bakteriemängder.

Dagvattendammarnas vatten rinner ut i Lovisaviken, där vikens eget ”vassruggsreningsverk” ytterligare sköter om rengöring av dagvattnet. Havsvikarnas vassruggar och övrig växtlighet har alltså betydelse för vattenkvaliteten.

På längre sikt är det allt skäl att satsa på upprätthållandet och servicen av dagvattenbassängerna i parken Kronostranden. Då fungerar de även i fortsättningen som dagvattenrenare, fågelbiotop och rogivande landskapselement till glädje för alla som besöker parken.

Vikten av dagvattenbehandling framhävs i och med klimatförändringen

I och med klimatförändringen verkar regniga perioder och störtregn bli vanligare. Under vintrarna binder strändernas och vattendragens växtlighet inte näringsämnen eller fasta substanser lika effektivt, och då sköljs allt mer orenheter i vattendragen. Allt mer uppmärksamhet bör alltså i framtiden fästas vid avledning, fördröjning och behandling av dagvatten.

Lovisa stad
Miljövård