Koko kunnan kattava uusi korkeusjärjestelmä ja kartta-aineisto

Kantakartta N60- ja N2000- korkeusjärjestelmän aikaan - Forsby Gård Loviisa

Loviisa siirtyy N2000-korkeusjärjestelmään helmikuun 2021 viimeisellä viikolla. N2000-järjestelmä on ensimmäinen koko kaupungin kattava, yhtenäinen korkeusjärjestelmä. Muutos näkyy tulevissa asemakaavoissa ja kaupungin karttapalvelun kartoissa. Uusi korkeusjärjestelmä vaikuttaa muun muassa rakentamiseen. Missä tahansa toiminnassa, jossa hyödynnetään maaston korkeustietoa, on hyvä ottaa huomioon korkeusjärjestelmän muutos.

Syitä siirtyä N2000-korkeusjärjestelmään

Suomessa tapahtuu maannousua jääkauden jälkeisenä maanpinnan kohoamisena ja uusia korkeusjärjestelmiä on kehitetty ja niihin on siirrytty noin 50 vuoden välein. Uusin korkeusjärjestelmä, N2000, perustuu nimensä mukaisesti maanpinnan asemaan vuonna 2000, ja se saatiin valmiiksi vuonna 2004. Eurooppalaisen paikkatiedon yhteiskäytön edistämistä on suunniteltu jo 1990-luvulta alkaen ja yhtenä tavoitteena oli luoda yhteinen korkeusjärjestelmä Eurooppaan. Suomen vaaitusverkko on liitetty sekä naapurimaiden verkkoihin että merenpintaan rannikkojen mareografien kautta ja N2000-järjestelmä on sen suomalainen realisaatio. Lähtötasona on yhteiseurooppalaisissa korkeusjärjestelmissä käytetty Amsterdamin nollapistettä, NAP.

Tarkkavaaitukset ja korkeusjärjestelmät NN - N60 - N2000

Jokainen kunta päättää itse, siirtyykö järjestelmään ja milloin. Entinen Loviisan kaupunki on ollut järjestelmässä N60 vuodesta 2005, kun taas liittyneissä kunnissa, Pernajassa, Liljendalissa ja Ruotsinpyhtäällä, ei ollut käytössä korkeusjärjestelmää. N2000-järjestelmä on siis ensimmäinen, koko uuden kaupungin kattava, yhtenäinen korkeusjärjestelmä. Ero N2000- ja N60 -korkeusjärjestelmien välillä on Loviisan alueella 23 cm. Maanmittauslaitos ja muut valtion virastot toimivat valtakunnallisessa järjestelmässä ja jakavat korkeustietoa sisältäviä paikkatietoaineistojaan tässä järjestelmässä. Isoimmat naapurikunnat (Porvoo, Kotka, Kouvola) ovat jo siirtyneet valtakunnalliseen N2000-järjestelmään, mutta pienemmissä naapurikunnissa sitä ei ole vielä otettu käyttöön. Useat konsultit toimivat myös mielellään uusimmassa järjestelmässä, erityisesti, jos heidän projektinsa ylittävät kuntarajoja. N2000-järjestelmään siirtyminen siis helpottaa tiedon jakamista ja hyödyntämistä.
N2000-korkeuksien ero senttimetreinä verrattuna N60-järjestelmän korkeuksiin

Uuteen järjestelmään siirtymisen yhteydessä Loviisan kaupunki siirtyy käyttämään tasokoordinaattijärjestelmä ETRSGK26:n pitkiä koordinaatteja, jotka ovat yleisemmin käytössä kuin lyhyet. Kuntaliitoksen aikaan 2009 käyttöön otettiin lyhyet koordinaatit ensimmäisenä kuntana Suomessa, mutta myöhemmin valtakunnallisesti alettiin suosia pitkien X- ja Y-koordinaattien käyttöä. Tämä edelleen helpottaa paikkatiedon jakamista.

Mikä muuttuu ja mihin se vaikuttaa?

Rantaviiva kulkee edelleen siellä, missä se maastossa on, eivätkä kerrostalojen sokkelit yhtäkkiä kasva yönaikana noin 20 cm ylöspäin. Käytettävät järjestelmät vain muuttuvat, mutta se vaikuttaa esimerkiksi rakentamiseen. Jos korkeustietoa sisältäneellä karttakohteella olisi ennen ollut kaupungin paikkatieto-ohjelmistossa N60-järjestelmän mukaan korkeusarvo Z = 1,20 m, on sillä uudessa N2000-järjestelmässä arvona 1,43 m.

Jos olet pari vuotta sitten hakenut rakennuslupaa ja nyt haet jatkolupaa, voit huomata asemapiirrosta varten saamassasi kartassa selviä eroja korkeuskäyrissä tai ehkä jokin lupaehto on muuttunut, vaikkapa räystäskorkeus tai kuinka kaukana talon pitää sijaita keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Tietä rakennettaessa tai putkia maahan kaivaessa työmaalla taas voi näkyä kahdenlaisia korkeuslappuja, joilla viitataan joko N60- tai N2000-järjestelmään. Tämä johtuu siitä, että rakennuttajan pitää tietää, korottaako hän tietä 23 cm vai ei riippuen järjestelmästä. Muutos näkyy myös asemakaavoissa, niin karttojen korkeuskäyrissä kuin nimiöissäkin, ja kaupungin karttapalvelun kartoissa, jos sieltä vaikka aikoo ottaa kartan oman koulun suunnistuskisaa varten. Yleisesti ottaen, missä tahansa toiminnassa, jossa hyödynnetään maaston korkeustietoa, on hyvä ottaa huomioon korkeusjärjestelmän muutos.

Korkeusjärjestelmän muutos on poikinut kaupungilla myös kuntalaisille lisäarvoa tuottavan projektin, joka näkyy kartta-aineistoissa. Aiemmin asemakaava-alueiden ulkopuolella ei ollut kuin satunnaisesti kantakarttatasoista vektoriaineistoa, mutta järjestelmänmuutoksen myötä kevennettyä kantakartta-aineistoa koko kunnan alueelle on nyt ensi kertaa saatavilla kuntalaisille. Tämä palvelee erityisesti rakentajia saaristossa ja kyläalueilla sekä helpottaa rakennusvalvontaa, ympäristönsuojelua ja kaavoitusta.

Projektin kulku

N2000-korkeusjärjestelmään siirtyminen on Kuningattarenrannan kaavoituksen ohella ollut yksi keskeisimmistä kaupunkisuunnitteluosaston työkokonaisuuksista viime vuosina. Valtakunnallisen korkeusjärjestelmän käyttöönoton valmistelu aloitettiin vuonna 2017. Loviisan kaupungissa on vuodesta 2005 alkaen ollut käytössä N60-korkeusjärjestelmä, mutta se ei ole kattanut koko uutta, kuntaliitosten muodostamaa, kaupunkia. Kaupunkisuunnittelun kannalta on tärkeää, että koko kaupunki saadaan kattavasti samaan järjestelmään ja yhtenäinen kantakartta kattaa koko kaupungin erillisten karttapalojen sijaan. Vuonna 2018 tehtiin korkeuskiintopisteiden tarkkavaaitus ja tasoitus sekä vuoden 2018 lopussa siirtokorjauksen määrittely N60- ja N2000-järjestelmien välillä. Järjestelmien välinen korjaus on 0,2303 m, eli käytännössä 23 cm. Vuonna 2020 konsultti tuotti koko kaupungin alueelle kantakarttaan uudet N2000:n mukaiset korkeuskäyrät sekä rakennusten kattolinjat, tiestöt ja vesistöt sinne, mihin niitä ei aiemmin ollut merkitty. Uutta asemakaavan pohjakarttatasoista kantakarttaa tuotettiin yhteensä noin 96 km2:ä Forsby gårdin alueelle, Koskenkylän pohjoisosaan, Labby–Rönnäsin alueelle, Ahvenkosken kaakkoisosaan ja Liljendaliin. Työ hyväksytään tuotantokäyttöön vuoden 2021 alussa. Lopullinen siirtyminen N2000 -järjestelmään tapahtuu helmikuun viimeisellä viikolla.

Lisätietoja:

Tuulia Kovanen
Paikkatietoinsinööri

Loviisan kaupunki
Kaupunkisuunnitteluosasto
puh. 0440 555 410
tuulia.kovanen@loviisa.fi