Nytt höjdsystem och kartmaterial som omfattar hela kommunen

Stamkarta under N60 och N2000 höjdsystemets tid - Forsby Gård - Lovisa

Lovisa går över till höjdsystemet N2000 sista veckan i februari 2021. Höjdsystemet N2000 är det första enhetliga höjdsystemet som omfattar hela staden. Ändringen återspeglas i de nya detaljplanerna och i kartorna i stadens karttjänst. Det nya höjdsystemet påverkar bland annat byggverksamhet. Det är en bra idé att ta hänsyn till ändringen i höjdsystemet i all verksamhet där man utnyttjar information om terränghöjd.

Orsaker till att övergå till höjdsystemet N2000

I Finland sker landhöjning till följd av att marken stiger efter istiden. Nya höjdsystem har utvecklats och man har övergått till dem med ungefär 50 års mellanrum. Det nyaste systemet, N2000, bygger som namnet antyder på markytans nivå år 2000. Systemet slutfördes 2004. Man har sedan 1990-talet planerat främjande av gemensam användning av europeisk geografisk data. Ett av målen var att skapa ett gemensamt höjdsystem för Europa. Det finska avvägningsnätet är anslutet både till grannländernas nätverk och till havsnivån genom kusternas mareografer. Systemet N2000 är den finska realiseringen av detta. Utgångspunkten är Amsterdams nollpunkt, NAP, som används i de alleuropeiska höjdsystemen.

Tarkkavaaitukset ja korkeusjärjestelmät NN - N60 - N2000  Precisionsavvägning och höjdsystemen

Bild: Precisionsavvägning och höjdsystemen NN – N60 – N2000

Var och en kommun beslutar om och när kommunen övergår till systemet. Före detta Lovisa stad har använt systemet N60 från och med 2005, medan de sammanslagna kommunerna, Pernå, Liljendal och Strömfors, inte använde något höjdsystem. Höjdsystemet N2000 är alltså det första enhetliga höjdsystemet som omfattar hela nya staden. Skillnaden mellan höjdsystemen N2000 och N60 är i Lovisaområdet 23 cm. Lantmäteriverket och övriga statliga ämbetsverk använder ett nationellt system och delar sina geografiska datamängder som innehåller höjdinformation i detta system. Våra största grannkommuner (Borgå, Kotka, Kouvola) har redan övergått till det nationella systemet N2000, men i de mindre grannkommunerna har systemet inte ännu tagits i bruk. Många konsulter arbetar också gärna i det nyaste systemet, särskilt om deras projekt går över kommungränser. Övergången till systemet N2000 underlättar alltså delning och utnyttjande av information.

I samband med att Lovisa stad övergår till det nya systemet kommer staden att börja använda de långa koordinaterna i plankoordinatsystemet ETRSGK26. Användningen av de långa koordinaterna är vanligare än av de korta. Vid tiden för kommunsammanslagningen 2009 var Lovisa stad den första kommunen i Finland som tog i användningen de korta koordinaterna, men senare började man på riksnivå att föredra användningen av de långa X- och Y-koordinaterna. Detta underlättar ytterligare delningen av geografisk data.
Skillnaden mellan N2000 och N60 höjdsystemen i centimeter
Bild: Skillnaden mellan N2000 och N60 höjdsystemen i centimeter.

Vad ändrar och vad inverkar det på?

Strandlinjen går fortfarande där den är i terrängen och våningshusens socklar växer inte plötsligt över en natt uppåt med cirka 20 cm. Det är endast systemen som man använder som byts. Det påverkar dock till exempel byggverksamhet. Om ett kartobjekt med höjdinformation tidigare enligt systemet N60 hade ett höjdvärde på Z = 1,20 m i stadens system för geografisk data, kommer objektet att i det nya systemet N2000 ha ett värde på 1,43 m.

Om du ansökte om bygglov för ett par år sedan och nu ansöker om fortsatt lov kan du märka i kartan som du får för situationsplanen tydliga skillnader i höjdkurvorna eller kanske har ett tillståndsvillkor ändrat, till exempel hushöjden eller hur långt huset måste vara från strandlinjen vid medelvattenståndet. Då man bygger en väg eller gräver rör i marken kan det finnas på byggplatsen två slags höjdlappar som visar höjden, antingen enligt systemet N60 eller enligt systemet N2000. Detta beror på att byggherren behöver veta om vägen ska höjas med 23 cm eller inte, beroende på systemet. Ändringen återspeglas också i detaljplanerna, både i kartornas höjdkurvor och titlar, och i kartorna i stadens karttjänst, om du till exempel planerar att ta en karta därifrån för din skolas orienteringstävling. Allmänt taget är det en bra idé att ta hänsyn till ändringen i höjdsystemet i all verksamhet där man utnyttjar information om terränghöjd.

Ändringen av höjdsystemet har också gett upphov till ett projekt i staden som ger mervärde till kommuninvånarna. Resultatet kan ses i kartmaterialen. Tidigare fanns det endast sporadiskt vektormaterial på stamkartsnivå utanför detaljplaneområden, men i och med systemändringen finns nu lättare stamkartsmaterial för hela kommunens område tillgängligt för första gången för kommuninvånarna. Detta gynnar särskilt byggarna i skärgården och byarna samt underlättar byggnadstillsynen, miljövården och planläggningen.

Hur projektet framskridit

Vid sidan av planläggningen av Drottningstranden har övergången till höjdsystemet N2000 varit en av de mest centrala arbetshelheterna för stadsplaneringsavdelningen under de senaste åren. Beredningen av införandet av det nationella höjdsystemet inleddes 2017. Höjdsystemet N60 har använts i Lovisa staden sedan 2005, men det har inte omfattat den nya staden som bildats genom kommunsammanslagningar. Ur stadsplaneringens perspektiv är det viktigt att hela staden omfattande använder samma system och en enhetlig stamkarta omfattar hela staden i stället för separata kartbitar. År 2018 utfördes utjämning och precisionsavvägning av höjdfixpunkterna och i slutet av 2018 utfördes en precisering av överföringskorrigeringen mellan systemen N60 och N2000. Korrigeringen mellan systemen är 0,2303 m, det vill säga i praktiken 23 cm. En konsult producerade 2020 nya höjdkurvor enligt systemet N2000 i stamkartan för hela stadens område samt taklinjerna för byggnader, vägar och vattendrag där de inte tidigare var utmärkta. En ny stamkarta av en nivå som motsvarar detaljplanens baskarta producerades för totalt cirka 96 km2 för Forsby gårds område, norra delen av Forsby, Labby–Rönnäs-området, den sydöstra delen av Abborfors och för Liljendal. Arbetet kommer att godkännas för produktionsanvändning i början av 2021. Den slutliga övergången till systemet N2000 kommer att äga rum sista veckan i februari.

Tilläggsinformation:

Tuulia Kovanen
GIS ingenjör

Lovisa stad
Stadsplaneringsavdelningen
0440 555 410
tuulia.kovanen@loviisa.fi