Kuningattarenrannan kaavaehdotus elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan käsittelyssä torstaina 30.1.2020

Kuningattarenranta Drottningstranden

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta käsittelee torstaina Kuningattarenrannan kaavaehdotusta.

Kyse on Loviisan pohjoisosien ja Ruotsinpyhtään Tesjoen osayleiskaavan (LOTES) muutoksesta, joka koskee keskustan itäpuolella, Ulrika-Määrlahden kaupunginosassa sijaitsevaa aluetta. Osayleiskaava ohjaa asemakaavoitusta, jonka muutos ja laajennus on Määrlahden kaupunginosan osalta niin ikään lautakunnan käsiteltävänä torstaina.

Alueen asemakaava on tullut vireille 2007. Osa siitä sai lainvoiman 2008. Kaava-aluetta on laajennettu 2014 ja vuonna 2015 alueelle päätettiin kohdentaa Loviisanlahden itäisen rannan kehittämisen toimenpiteet.

Kuningattarenrannaksi nimetyllä kaava-alueella järjestetään asuntomessut vuonna 2023. Asemakaavoitus tehdään kumppanuuskaavoituksena yhdessä Osuuskunta Suomen Asuntomessut kanssa.

Kaava-alue on noin 41,6 hehtaarin suuruinen. Pääosin alue on rakentamatonta. Asemakaavoitettua aluetta muodostuu 24,3 hehtaaria. Kaava-alueesta vesialuetta on noin 18,2 hehtaaria.

Palaute ja toiveet muun muassa uintimahdollisuudesta on pyritty huomioimaan

Nyt lautakunnalle esiteltävä kaavaehdotus pohjautuu kesällä 2019 esillä olleisiin kahteen kaavaluonnokseen, joista saatiin lausuntoja 12 ja mielipiteitä 54 kappaletta. Kuntalaisille suunnattuihin kyselyihin tuli runsaasti vastauksia.

Kaavaehdotuksessa on pyritty sovittamaan yhteen prosessin aikana täsmentyneet tavoitteet, saatu palaute ja toiveet. Kaavaratkaisussa on huomioitu monipuolinen palvelujen toteuttaminen, siinä on osoitettu ala uinti- ja virkistysmahdollisuuksia lisäävälle kelluvalle uimalalle sekä osoitettu monipuolisesti erilaista asumiseen liittyvää rakennusoikeutta maa- ja vesialueella. Myös tulvasuojelu, luontoarvot ja ekologiset arvot on huomioitu.

Kaava mahdollistaa alueelle rakennettavaksi kerrostaloja ja asuinpientaloja rivitaloina, toisissaan kiinniolevina nk. townhouse –tyyppisinä taloina tai kaksiasuntoisina erillispientaloina. Kaavalla osoitetaan myös vesialueet kelluville asuinrakennuksille. Kaikilla asuinkäytön sallivilla korttelialueilla sallitaan myös vähäinen, häiriötön yritystoiminta. Kaava sallii myös elintarvikekaupan ja ravintolatoiminnan sijoittumisen alueelle.

Kaava mahdollistaa lahden ylittävän sillan toteuttamisen sitoen Kuningattarenrannan Loviisanlahden vastarantaan ja sen virkistysalueisiin.

Tavoitteena on rakentaa Loviisan itärannasta keskustan ja meren läheisyydessä sijaitseva laadukas asuinalue palveluineen, joka nostaa Määrlahden kaupunginosan ja koko kaupungin imagoa.

Mikäli lautakunta hyväksyy kaavaehdotukset, ne asetetaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi ja niistä pyydetään vaadittavat lausunnot.

Elinkeino- ja infrastruktuurilautakunnan esityslista 30.1.2020.