Näringslivs- och infrastrukturnämnden behandlar Drottningstrandens planförslaget på torsdag 30.1.2020

Kuningattarenranta Drottningstranden

Nämnden behandlar i sitt möte på torsdag 30.1.2020 planförslaget för Drottningstranden.

Det gäller ändringen av den sk. LOTES –delgenralplanen.  LOTES betyder delgeneralplan för norra delen av Lovisa och Tessjö i Strömfors. Ändringen gäller området österom Lovisa centrum, stadsdelen Ulrika-Märlax. Delgeneralplanen styr detaljplanen vars förändring och utvidgning också kommer att behandlas i nämndens möte på torsdag.

Detaljplanen har anhängiggjorts 2007 och en del av planen har vunnit laga kraft 2008. Planområdet utvidgades 2014 och 2015 fattade man beslut om att utveckla Lovisavikens östra strand.

Bostadsmässan ordnas 2023 på planområdet som har namngetts Drottningstranden. Detaljplaneringen utförs som partnerskapsplanläggning med Andelslaget Finlands Bostadsmässa.

Planeringsområdet omfattar cirka 41,6 hektar. Området är till största delen obebyggt. Totalt 24,3 hektar bildar ett detaljplanlagt område. Av planområdet är 18,2 hektar vattenområde.

Strävar att jämka samman de mål som ställts för planläggningen med responsen och önskemål

Det förslag till plan som framställs för nämnden baserar sig på de två planutkast som var framlagda sommaren 2019. Det kom in 12 utlåtanden och 54 åsikter om planutkasten. Via en separat webbaserad enkät och en webbenkät avsedda för invånarna kom in också många svar.

Förslaget till plan strävar att jämka samman de mål som ställts för planläggningen med den information som fåtts genom utredningarna, med responsen och önskemål. I planlösningen har man beaktat möjligheten att förverkliga en mångsidig service, man har anvisat byggnadsyta för en flytande badanläggning som ökar möjligheterna till simning och rekreation samt anvisat mångsidigt bostadsbyggande för olika alternativ av boende både på land och på vattenområde. I planen har man löst frågorna kring översvämmningsskydd, beaktat bevarandet av värdefulla naturvärden och tagit i beaktande ekologiska värden.

Drottningstranden tillåter uppförandet av höghus och småhus så som radhus, sammankopplade småhus, sk. townhouse –hus och småhus med två bostäder. I planen anvisar man också vattenområde för flytande småhus. På alla kvartersområden som tillåter boende tillåts en småskalig företagsverksamhet som inte förorsakar störning. Planen tillåter också livsmedelhandel och restaurangverksamhet.

Detaljplanen möjliggör byggandet av en bro över Lovisa viken som sammankopplar Drottningstranden med vikens andra strand och dess rekreationsområden.

Syftet med planen är att östra stranden skall bli ett högklassigt bostadsområde nära centrum och havet, som höjer hela stadens image och gör stadsdelen Märlax mer lockande.

Om näringslivs- och infrastrukturnämnden godkänner planen kommer de att läggas fram till påseende för 30 dagar och utlåtanden begäras.

Näringslivs- och infrastrukturnämndens föredragningslista 30.1.2020