Loviisan Keitalavikenillä selvitetään kunnostusmahdollisuuksia luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi

Alueella on vielä jäljellä muutamia avoimia vesialueita. Kuva: Aki Janatuinen

Loviisan kaakkoisosassa sijaitsevalla Keitalavikenillä selvitetään vapaaehtoisuuteen perustuvan Helmi-elinympäristöohjelman tarjoamia mahdollisuuksia alueen kunnostamiseksi. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään alueen nykytilaa, luontoarvoja ja vedenlaatua.

Loviisan kaakkoisosassa sijaitseva Keitalaviken on osa vanhaa merenlahtea, kluuvi, joka on vähitellen kuroutunut irti merestä.

Kluuviin tulevan veden määrä on vähentynyt merkittävästi 1970-luvulla tehdyn Storbäckenin ojitushankkeen seurauksena. Aiemmin Keitalavikeniin laskenut puro kaivettiin tuolloin laskemaan suoraan mereen. Tämä on johtanut Keitalavikenin kuivumiseen ja umpeenkasvuun, joka on todennäköisesti vähentänyt esimerkiksi kalojen lisääntymismahdollisuuksia.

Keitalavikenin ja läheisen Vedaträsketin alueen kunnostusmahdollisuuksia selvitetään nyt Uudenmaan ELY-keskuksen ja Loviisan kaupungin yhteistyöllä. Keitalavikenin kaltaiset rannikon pienvedet ovat arvokkaita luontokohteita, joilla on rikas omalaatuinen lajisto. Ne ovat myös tärkeitä kalojen lisääntymisalueita.

Alueella tehdään kuluvan kevään ja kesän aikana konsulttityönä luontoselvitystä, jossa kartoitetaan muun muassa kasvillisuutta, linnustoa ja luontotyyppejä. Samalla tullaan kuvaamaan droonilla eli kopterikameralla ilmakuvia kunnostussuunnittelun tarpeisiin. Tarkoituksena on selvittää myös Keitalavikenin ja sen edustan merialueen vedenlaatua.

Keitalaviken on Loviisan kaupungin omistuksessa.

Keitalavikeniin tulevan veden määrä on vähentynyt, joka on lisännyt alueen umpeenkasvua. Kuva: Aki Janatuinen

Helmi-ohjelmalla vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta
Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä pienvesi- ja rantaluontoa. Toiminta perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja ei edellytä alueen suojelua.

Lisätiedot

Sam Vickholm, maaseutupäällikkö
Loviisan kaupunki
puh. 040 521 8128
sam.vickholm(at)loviisa.fi

Heidi Lyytikäinen, ympäristöpäällikkö
Loviisan kaupunki
puh. 0440 555 373
heidi.lyytikainen(at)loviisa.fi

Lisätietoja Helmi-ohjelmasta: ym.fi/helmi
Aki Janatuinen, Uudenmaan ELY-keskus (tavoitettavissa 22.5.2023 jälkeen)
puh. 029 502 1089
aki.janatuinen(at)ely-keskus.fi

Esko Vuorinen, Uudenmaan ELY-keskus
puh. 029 502 1151
esko.vuorinen(at)ely-keskus.fi