För Keitalaviken i Lovisa utreds möjligheter för iståndsättning för att öka naturens mångfald

Det finns kvar några öppna vattenområden på området. Bild: Aki Janatuinen

För Keitalaviken i sydöstra delen av Lovisa utreds möjligheterna som livsmiljöprogrammet Helmi kan erbjuda för iståndsättandet av området. Helmi-programmet baserar sig på frivillighet. Under det första skedet reder man ut områdets nuläge, naturvärden och vattenkvalitet.

Keitalaviken i sydöstra delen av Lovisa utgör en del av en gammal havsvik, ett glo, som så småningom avsnörts från havet.

Mängden vatten som kommer till gloet har minskat betydligt till följd av Storbäckens dikningsprojekt som utfördes på 1970-talet. Bäcken, som tidigare rann ut i Keitalaviken, grävdes då till att rinna direkt ut i havet. Detta har lett till att Keitalaviken torkat upp och vuxit igen, vilket i sin tur sannolikt till exempel har försämrat förökningsmöjligheterna för fiskar. 

Nu utreds möjligheterna för att iståndsätta området för Keitalaviken och det närbelägna Vedaträsket som samarbete mellan närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland och Lovisa stad. Liknande mindre vattendrag vid kusten är värdefulla naturobjekt med ett rikt särartat artbestånd. Områden som Keitalaviken är också viktiga förökningsområden för fiskar. 

Under pågående vår och sommar utförs det på området en naturutredning, i vilken man bland annat kartlägger växtligheten, fågelbeståndet och olika naturtyper. Naturutredningen utförs som konsultarbete. Samtidigt kommer man att ta flygfotografier med en drone det vill säga en kopterkamera. Fotografierna kommer att användas vid planeringen av områdets iståndsättning. Syftet är att också reda ut vattenkvaliteten i Keitalaviken och havsområdet invid Keitalaviken.

Keitalaviken ägs av Lovisa stad.

Mängden vatten som kommer till Keitalaviken har minskat, vilket har ökat igenväxandet av området. Bild: Aki Janatuinen

Med programmet Helmi förstärks naturens diversitet 
Med programmet Helmi ingriper man direkt i den största orsaken till varför naturen i Finland blir fattigare: minskningen av livsmiljöer och försämringen av deras kvalitet. Syftet med programmet Helmi är att förstärka naturens diversitet i Finland och att förbättra livsmiljöers tillstånd bland annat genom att iståndsätta och sköta fågelvatten, vårdbiotoper och skogbevuxna livsmiljöer och småvatten och strandmiljöer. Verksamheten baserar sig på markägarens frivillighet och förutsätter inte skyddande av området.  

Ytterligare uppgifter

Sam Vickholm, landsbygdschef
Lovisa stad
tfn 040 521 81 28
sam.vickholm(at)loviisa.fi

Heidi Lyytikäinen, miljöchef
Lovisa stad
tfn 0440 555 373
heidi.lyytikainen(at)loviisa.fi

Ytterligare uppgifter om programmet Helmi: ym.fi/sv/livsmiljoprogrammet-helmi

Aki Janatuinen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (på finska,
anträffbar efter 22.5.2023)
tfn 029 502 10 89
aki.janatuinen(at)ely-keskus.fi

Esko Vuorinen, närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (på svenska)
tfn 029 502 11 51
esko.vuorinen(at)ely-keskus.fi