Määrlahden urheilukentällä välivarastoidaan ruoppausmassoja

Kuningattarenranta Drottningstranden

Kuningattarenrannan keskivaiheen urakka alkoi toukokuussa 2021 maan stabiloinnilla. Samaan urakkaan kuuluu myös rantapenkereen rakentaminen, jotta kaavassa vaadittu tulvasuojelukorkeus voidaan saavuttaa alueella.

Rantapenkereen rakentamiseen liittyy myös ruoppausta ja aluehallinnon vesilainmukaisen luvan ehtojen mukaisesti ruoppausmassoja tulee välivarastoida ja kuivattaa maa-alueella ruoppausalueen läheisyydessä kovapohjaisella alustalla. Vettä valuvia ruoppausmassoja ei saa kuljettaa suoraan loppusijoitus- tai hyötykäyttökohteisiin.

Välivarastointi suoritetaan Määrlahden urheilukentällä, jotta ruoppausmassojen laatua voidaan tarkkailla sekä ottaa vaaditut näytteet ruoppausmassasta ja suotovesistä ennen loppusijoituspaikkaan siirtämistä. Välivarastoinnilla saavutetaan kustannussäästöä, kun loppusijoituspaikkaan siirrettävien massojen määrä ja kuljetustarve pienenee veden erotuksen myötä.

Välivarastointia tehdään ruoppauksen keston ajan, ja välivarastosta massoja siirretään koko ajan lopulliseen sijoituspaikkaan. Urakan toteuttajana on VRJ Etelä-Suomi Oy.

Lisätiedot:

Loviisan kaupunki

Infrastruktuuripäällikkö Markus Lindroos 050 382 7550

Aluevalvoja Teemu Salo 040 548 5051