Osallisuutta osallistumalla – vastaa kyselyyn osallisuudesta

Loviisan kaupunki on laatimassa osallisuusohjelmaa. Osallisuusohjelmassa on tarkoitus esittää keinoja osallistaa ja kehittää Loviisaa sekä kuntalaisten että kuntaorganisaation näkökulmasta. Tavoitteena on, että Loviisassa on aktiivisia ja osallistuvia asukkaita ja yrittäjiä.

Kaupunki on laatinut kyselyn jo käytössä olevista osallistamiskeinoista. Toivomme saavamme kyselyn kautta myös ideoita, millä tavalla kuntalaiset haluavat osallistua päätöksentekoon ja millaisessa roolissa. Haluamme lisätä vuorovaikutusta kaupungin ja kuntalaisten välillä.

Osallisuus on kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa kunnan tarjoamien palveluiden saatavuuteen ja laatuun. Osallisuus on myös yhteistyötä yli rajojen käsittäen sekä kuntalaiset, sidosryhmät että kuntatyöntekijät. Osallisuus lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja edesauttaa sitoutumista yhteisiin asioihin.

Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/17DA8D29C7F3F916

Sinulla on mahdollisuus vastata samaan kyselyyn paperimuodossa asiakaspalvelutoimisto Lovinfossa, kirjastoissa ja Ohjaamossa. Kyselyyn voi vastata 5.7.2020 saakka. Kyselyssä saadut vastaukset huomioidaan osallisuusohjelman lopullisessa versiossa. Ohjelma viedään syksyn 2020 aikana kaupungin johtoryhmien kautta kaupunginhallitukseen ja sieltä eteenpäin kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Ole mukana vaikuttamassa, minkälainen osallisuusohjelma Loviisan kaupungille tehdään!