Delta i delaktighet – svara på enkäten om delaktiggörande

Lovisa stad utarbetar ett delaktighetsprogram. Avsikten med delaktighetsprogrammet är att presentera olika sätt att delaktiggöra och utveckla Lovisa både ur kommuninvånarnas och ur kommunorganisationens synvinkel. Målet är att ha aktiva och deltagande invånare och företagare i Lovisa.

Staden har gjort upp en enkät om befintliga tillvägagångsätt för delaktiggörande. Vi önskar få idéer hur kommuninvånarna vill delta i beslutsfattandet och i vilken roll. Vi vill också öka på växelverkan mellan staden och kommuninvånarna.

Delaktigheten är kommuninvånarnas möjlighet att påverka på tillgängligheten av och kvaliteten på de tjänster staden erbjuder. Delaktighet är också samarbete över gränser som omfattar kommuninvånare, intressenter och kommunarbetare. Delaktighet ökar känslan av samhörighet och främjar engagering i gemensamma ärenden.

Svara på enkäten på adressen https://link.webropolsurveys.com/S/17DA8D29C7F3F916

Du kan svara på samma enkät i pappersform på kundservicekontoret Lovinfo, biblioteken och Navigatorn. Enkäten kan besvaras fram till 5.7.2020. Svaren tas i beaktande i den slutliga versionen av delaktighetsprogrammet. Programmet går via stadens ledningsgrupper till stadsstyrelsen och vidare till fullmäktige för godkännande under hösten 2020.

Delta och påverka hurudant delaktighetsprogram vi gör åt Lovisa stad!