Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa lausuntonsa Kuningattarenrannan asemakaavaluonnoksesta

Rakennus- ja ympäristölautakunta kokoontuu tällä viikolla 5.9.2019 ainoana Loviisan kaupungin luottamuselimistä. Lautakunta muun muassa antaa lausuntonsa Kuningattarenrannan asuntomessualueen asemakaavaluonnoksesta.

Ehdotuksena on, että Gröna Uddenin alue merkittäisiin kaavamerkinnällä VL/s eli lähivirkistysalueeksi, jolla on erityisiä suojeluarvoja. Gröna Uddenin puusto on istutettua tammimetsää, ja siellä esiintyy muun muassa harvinaista sieni- ja perhoslajistoa. Aluetta on hoidettu virkistysmetsänä, ja sinne suunnitellaan kaavaselostuksen mukaan polkureitistöä.

Lisäksi lausunnossa kiinnitetään huomiota hulevesien ohjaamiseen, ruoppaukseen ja muihin vesilain mukaisia lupia vaativiin töihin sekä jakeluasema-alueen pilaantuneiden maa-ainesten poistamiseen.

Lujabetoni Oy:lle lupa kiviaineksen louhintaan ja ottoon Gislarbölessä?

Rakennus- ja ympäristölautakunta ottaa kokouksessaan kantaa Lujabetoni Oy:n lupahakemukseen kallion louhinnasta ja murskauksesta sekä soran ja hiekan ottamisesta Gislarbölen kylässä.  Alueella sijaitsee Lujabetoni Oy:n betoniasema ja betonituotteita valmistava laitos. Alueella on ollut vastaavaa toimintaa vuodesta 1978. Alue sijoittuu 170-tien lounaispuolelle, osoitteeseen Segersbyntie 3.

Rakennus- ja ympäristölautakunta käsittelee kokouksessaan myös rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun vuoden 2020 talousarvioesitystä.

Rakennus- ja ympäristölautakunnan esityslista 5.9.2019