Byggnads- och miljönämnden ger sitt utlåtande om detaljplaneutkastet för Drottingstranden

Endast byggnads- och miljönämnden sammanträder denna vecka 5.9.2019 av förtroendeorganen i Lovisa stad. Bland annat ger nämnden sitt utlåtande om detaljplaneutkastet för bostadsmässområdet Drottningstranden.

Förslaget är att Gröna Udden anvisas beteckningen VL/s, det vill säga ett område för närrekreation med särskilda skyddsvärden. Trädbeståndet i Gröna Udden består av planterad ekskog och där förekommer bland annat sällsynta svamp- och fjärilsarter. Området har vårdats som en rekreationsskog och enligt planbeskrivningen planerar man ett nätverk av stigar på området.

Dessutom fäster man i utlåtandet uppmärksamhet vid avledning av dagvatten, muddring och övriga vattenlagsenliga arbeten samt att de förorenade marksubstanserna avlägsnas från distributionsstationsfastigheten.

Beviljas Lujabetoni Oy tillstånd för stenbrytning och stenkrossning i Gislarböle?

Byggnads- och miljönämnden tar i sitt möte ställning till Lujabetoni Oys ansökan om tillstånd för stenbrytning och stenkrossning och för tagning av grus och sand i byn Gislarböle. Lujabetoni Oy har en verksam betongproduktfabrik på samma område. På området har det idkats motsvarande verksamhet sedan 1978. Området ligger sydväst om väg 170 på adressen Segersbyvägen 3.

Byggnads- och miljönämnden behandlar på sitt möte även budgetförslaget för 2020 för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård.

Byggnads- och miljönämndens föredragningslista 5.9.2019