Rakennusjärjestys on muuttunut aurinkopaneeleiden osalta

Maankäyttö- ja rakennuslain 14. § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Loviisan kaupungin rakennusjärjestyksen 9.4.2014 ja se tuli voimaan 31.5.2014.
Koko rakennusjärjestyksen päivitys tulee olemaan lähivuosien asia vireillä olevan maankäyttö- ja rakennuslain kokonaistarkastelun seuraamuksena, joten nyt tehdään vain muutos, joka koskee aurinkopaneeleiden asennusta rakennukseen tai rakennelmiin.

Aurinkopaneeleiden luvanvaraisuudesta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:ssä. Pykälän mukaan toimenpideluvan tarvitsee kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen.

Voimassa olevassa rakennusjärjestyksessä oli luvussa 2 säädetty toimenpideluvan tarpeesta (rakennusjärjestyksen sivu 4). Toimenpidelupaa eivät rakennusjärjestyksen nojalla tarvitse asemakaava-alueen ulkopuolella ” mainokset, markiisit, aurinkopaneelit, mikäli ne sijoitetaan niin, etteivät ne näy katu- tai muulle yleiselle alueelle”. Rakennusjärjestyksen silloisesta sanamuodosta johtuen asemakaava-alueella on aurinkopaneelien asennus vaatinut toimenpideluvan.

Aurinkopaneeleita koskien rakennusjärjestystä oli tarpeen muuttaa niin, että kaikki rakennuksiin asennettavat aurinkokeräinjärjestelmät eivät tarvitse toimenpidelupaa silloin, kun ne eivät ole kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavia (maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §), tai rakennuksia ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltu. Aurinkokeräinkentät, jotka seisovat vapaasti maassa eivätkä ole kiinteästi yhteydessä rakennukseen tarvitsevat jatkossakin toimenpideluvan.

Päivitetty rakennusjärjestys on voimassa 28.12.2022 alkaen.

Ystävällisin terveisin,

Loviisan kaupunki
Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Anne Kanervala
johtava rakennustarkastaja
p.040 776 2556
(Puhelinaika ma ja to klo 9–11)