Byggnadsordningen har ändrat vad gäller solpaneler

Enligt 14 § i markanvändnings- och bygglagen ska kommunen ha en byggnadsordning. Föreskrifterna i byggnadsordningen kan variera för olika områden i kommunen. I byggnadsordningen meddelas sådana föreskrifter som förutsätts av de lokala förhållandena och som är nödvändiga med tanke på ett planmässigt och lämpligt byggande och för att kultur- och naturvärden ska kunna beaktas samt för att en bra livsmiljö ska kunna skapas och bevaras.
Stadsfullmäktige godkände Lovisa stads byggnadsordning 9.4.2014 och den trädde i kraft 31.5.2014.
En uppdatering av hela byggnadsordningen kommer under de närmaste åren att vara ett aktuellt ärende till följd av en helhetsgranskning av markanvändnings- och bygglagen, så nu görs endast en ändring som berör installering av solpaneler i byggnader eller konstruktioner.

Det stiftas om solpanelernas tillståndspliktighet i 126 a § i markanvändnings- och bygglagen. Enligt paragrafen krävs åtgärdstillstånd för installation eller byggande av solpaneler eller solfångare som märkbart påverkar stadsbilden eller miljön.

I gällande byggnadsordning hade det föreskrivits i kapitel 2 om behovet av åtgärdstillstånd (sida 4 i byggnadsordningen). Med stöd av byggnadsordningen behövs åtgärdstillstånd inte utanför detaljplaneområde för “reklam, markiser, ifall de placeras så att de inte syns till gatu- eller annat allmänt område”. På grund av den dåvarande ordalydelsen i byggnadsordningen har installering av solpaneler krävt åtgärdstillstånd.

Vad gäller solpaneler fanns det behov av att ändra byggnadsordningen så att alla solfångarsystem som installeras på byggnader inte behöver åtgärdstillstånd då de inte märkbart påverkar stadsbilden eller miljön (126 a § i markanvändnings- och bygglagen) eller om byggnader inte skyddats i detaljplan eller med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Solfångarfält som står fritt på marken och som inte är fast anknutna till en byggnad kräver även i fortsättningen åtgärdstillstånd.

Den uppdaterade byggnadsordningen gäller från och med 28.12.2022.

Med vänlig hälsning,

Lovisa stad
Näringlivs- och infrastrukturcentralen
Anne Kanervala
ledande bygginspektör
tfn 040 776 25 56
(Telefontid mån. och tor. klockan 9–11)