Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan laadinnassa huomioidaan asumisen ja elinkeinoelämän tarpeet

Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan valmistelu etenee kahdella luonnosvaihtoehdolla, kuten elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta päätti kokouksessaan 21.11.2019.

Kahden luonnosvaihtoehdon mallin katsottiin olevan tarkoituksenmukaisinta lautakunnan päättäessä ottaa kaavan jatkotyössä huomioon Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n jättämän, päivitetyn osayleiskaavan kiirehtimispyynnön. Kokouksessa myös asukkaiden kannanotto kiirehtimispyyntöä vastaan kirjattiin tiedoksi.

Luonnosvaihtoehdoista toisessa Eestinkolmion asuinalue, jossa on voimassa oleva asemakaava, säilyy suurimmilta osin ja toisessa osaa aluetta tutkitaan satamaan liittyvien toimintojen, kuten toimitilojen ja suoja-alueiden sijoittamisen näkökulmasta.

Svenäsintien alue, jossa ei ole mitään voimassa olevaa kaavaa, tutkitaan niin ikään sekä asuinkäytön että satama-alueen toimintojen ja rautatien suoja-aluetarpeen näkökulmasta siten, että maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 39. §:n mukaiset yleiskaavan sisältövaatimukset täyttyvät. Päinvastoin kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää, Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan laatiminen ei ole vielä valmis. Vielä laaditaan selvityksiä muun muassa melu- ja pölymallinnuksesta sekä pohjavesiasioista ja lepakoille tärkeistä alueista. Aiemmissa vaiheissa on jo tehty selvityksiä luontoarvoista ja arkeologisista kohteista. Osayleiskaavan osalta kaupungilla on konsulttina Sitowise Oy.

Tavoitteena on, että osayleiskaavan luonnoksia voitaisiin esitellä julkisesti vuoden 2020 aikana, mahdollisesti jo ensi keväänä. Tuolloin myös asukkaat voivat esittää mielipiteensä luonnoksista. Valkon ja sen lähialueiden osayleiskaavan edellinen vaihe on ollut kesällä 2018 kun osayleiskaavan rakennemallit olivat nähtävillä.

Puuttuva kaavoitus haaste satama-alueen kehitykselle

 Loviisan kaupunkikonserniin kuuluvan Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n mukaan satamatoiminnan mahdollistaminen ja sen erityispiirteet tulisi ottaa maankäytön suunnittelun lähtökohdaksi, ja pyrkiä sovittamaan yhteen sataman ja sitä ympäröivän alueen toiminnot keskenään. Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n mielestä sen vuokralaisten liiketoimintojen kehittymisen haasteeksi on muodostunut viereisten alueiden osittain puuttuva kaavoitus sekä asuintoiminnot, joiden on katsottu sijoittuvan liian lähelle satama- ja teollisuustoimintoja.

Satamakiinteistöt Oy:n mielestä on perusteltua yleiskaavoituksella tarkastella Loviisalle strategisesti tärkeän Valkon satama- ja teollisuusalueen maankäyttöä kokonaisvaltaisesti. Se katsoo, että alueen kaavoituksella on pyrittävä sovittamaan satama- ja teollisuustoiminnot niin, että niiden erityispiirteet huomioidaan ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet turvataan. Myös Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n intresseissä on se, että asumiseen osoitetut alueet todella täyttävät asumisviihtyisyyden MRL:n edellyttämällä tavalla.

Kaupunki tulee sataman naapureita vastaan

Asukkaiden asumisviihtyvyyden varmistaminen on myös Loviisan kaupunkikonsernin eri yksiköiden, kuten Loviisan Asunnot Oy:n ja Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n, intresseissä. Ne ovatkin vastanneet muutamien asukkaiden kiinnostukseen hankkiutua eroon kaavan kannalta strategisilla alueilla sijaitsevista kiinteistöstä. Joitakin satama-alueen naapurissa sijaitsevia kiinteistöjä on ostettu ulkopuolisen arvioitsijan vahvistaman hintatason mukaisesti.

– Kaupunki haluaa tulla tässä asiassa satama-alueen naapureita vastaan, jotta tilanne ei muuttuisi kenellekään kohtuuttomaksi, kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo.

Keväällä 11.3.2019 satama-alueen asukkaille järjestettiin naapurikuulemistilaisuus. Tilaisuudessa nousi esiin kiinnostus tarjota kiinteistöjä kaupungille. Marraskuussa 2019 Loviisan Satamakiinteistöt Oy, joka on kaavassa osallisena samoin kuten alueen muutkin kiinteistönomistajat, järjesti toisen naapureille tarkoitetun tilaisuuden, jossa se esitteli näkemyksiään alueen kehityksen varmistamiseksi. Paikalla oli myös kaupungin edustajia vastaamassa esitettyihin kysymyksiin.

Kaupunkisuunnitteluyksikkö vastaa kaupunkilaisten mahdollisiin tiedusteluihin kaavasta ja sen valmistelun etenemisestä. Kaavaluonnosten ja myöhemmin kaavaehdotuksen julkisen nähtävillä olon yhteydessä järjestetään asukastilaisuuksia lain edellyttämällä tavalla.

Lisätietoja:

Jan D. Oker-Blom, kaupunginjohtaja, puh. 040 551 7551, jan.d.oker-blom@loviisa.fi

Timo Leikas, kaavasuunnittelija, puh. 0440 555 344, timo.leikas@loviisa.fi