Vid utarbetandet av delgeneralplanen för Valkom och dess närområden beaktas boendets och näringslivets behov

Beredningen av delgeneralplanen för Valkom och dess närområden framskrider med två alternativa planutkast, såsom näringslivs- och infrastrukturnämnden beslutade på sitt sammanträde 21.11.2019.

Då nämnden godkände Lovisa Hamnfastigheter Ab:s uppdaterade begäran om att påskynda delgeneralplanen ansåg nämnden att det är mest ändamålsenligt att använda en modell med två utkastalternativ. På sammanträdet antecknades också invånarnas ställningstagande mot Lovisa Hamnfastigheter Ab:s begäran för kännedom.

I det ena utkastalternativet bevarar man till största delen Estlandstriangelns bostadsområde, som har en gällande detaljplan, och i det andra undersöker man en del av området med tanke på placeringen av funktioner som anknyter till hamnen, såsom verksamhetslokaler och skyddsområden. Området vid Svenäsvägen, som inte har någon gällande plan, undersöks likaså  med tanke på bostadsbruk som med tanke på behovet av skyddsområde för hamnverksamheten och järnvägen, så att kraven på delgeneralplanens innehåll enligt 39 § i markanvändnings- och bygglagen uppfylls.

I motsats till vad som antytts i offentligheten är utarbetandet av en delgeneralplan för Valkom och dess närområden inte än färdigt. Ännu kommer man bland annat att göra buller- och dammodelleringar och utreda grundvattenrelaterade frågor samt kartlägga områden som är viktiga för fladdermöss. Under tidigare skeden har man redan utrett naturvärden och arkeologiska områden. Sitowise Oy är stadens konsult vid utarbetandet av delgeneralplanen.

Syftet är att kunna offentligt presentera utkasten till delgeneralplanen under 2020, möjligen redan kommande vår. Då kan också invånarna framföra sina åsikter om utkasten. Strukturmodellerna för delgeneralplanen för Valkom och dess närområden var framlagda till påseende sommaren 2018.

Bristfällig planläggning en utmaning för utvecklingen av hamnområdet

Enligt Lovisa Hamnfastigheter Ab, som är en del av Lovisa stadskoncern, behöver markanvändningen planeras med möjliggörande av hamnverksamhet som utgångspunkt. Markanvändningen bör planeras utifrån hamnverksamhetens särdrag och eftersträva en sammanjämkning av hamnens och det omgivande områdets verksamheter eftersom det blivit svårt för bolagets hyresgäster att utveckla sin affärsverksamhet på grund av att de närliggande områdena till en del saknar plan. En annan utmaning är bostadsfunktionerna, som anses vara placerade för nära hamn- och industriverksamheten.

Lovisa Hamnfastigheter Ab tycker att det är motiverat att genom generalplanering på ett heltäckande sett granska markanvändningen på hamn- och industriområdet i Valkom, ett område som är strategiskt viktigt för Lovisa. Bolaget anser att man med planläggningen i området bör sträva efter att samordna hamn- och industriverksamheterna så att deras särdrag beaktas och deras framtida utvecklingsmöjligheter tryggas. Det ligger också i Lovisa Hamnfastigheter Ab:s intressen att de områden som anvisats för boende verkligen uppfyller kraven för boendetrivsel i enlighet med markanvändnings- och bygglagen.

Staden går hamnens grannar till mötes

Att säkerställa invånarnas boendetrivsel ligger också i intressena för de olika enheterna inom Lovisa stadskoncern, såsom Lovisa Bostäder Ab och Lovisa Hamnfastigheter Ab. Bolagen har också svarat på några invånares önskan att göra sig av med fastigheter som med tanke på planen är belägna på strategiska områden. Några grannfastigheter till hamnområdet har köpts upp med en prisnivå som fastställts av en utomstående värderare.

– Staden vill gå hamnområdets grannar till mötes i denna fråga, så att situationen inte blir oskälig för någon, säger stadsdirektör Jan D. Oker-Blom.

För invånarna ordnades i våras ett möte för att höra grannarna 11.3.2019. Vid mötet framkom ett intresse för att erbjuda fastigheter till staden. I november 2019 ordnade Lovisa Hamnfastigheter Ab, som är delaktig i planen liksom alla andra fastighetsägare på området, ett annat möte för grannarna, där bolaget presenterade sina synpunkter på hur utvecklingen av området kan säkerställas. Också representanter för staden var på plats och svarade på frågor.

Stadsplaneringsavdelningen svarar på eventuella frågor som stadsborna framför om planen och framskridandet av beredningen av planen. I samband med den offentliga framläggningen av planutkasten och i ett senare skede av planförslaget ordnas invånarmöten på det sätt som lagen förutsätter.

Närmare information:

Jan D. Oker-Blom, stadsdirektör, tfn 040 551 75 51, jan.d.oker-blom@loviisa.fi

Timo Leikas, planerare, tfn 0440 555 344, timo.leikas@loviisa.fi