Yksinyrittäjien korona-avustuksen haku avautui

Yksinyrittäjän korona-avustuksen haku on auennut. Tukea voi hakea yksinyrittäjä, jonka yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus.

Avustus on tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, joita ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei pidetä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä saamaksi tuloksi. Korvauksen on tarkoitus tukea yksinyrittäjän selviytymistä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta.

Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

Kuntien myöntämää yksinyrittäjän korona-avustusta voivat Loviisan yksinyrittäjät hakea Cursorin internetsivujen kautta. Hakusivun suora osoite on www.cursor.fi/haku2000

Avustus haetaan siitä kunnasta, joka YTJ-järjestelmän mukaan on yrityksen kotikunta. Cursorin käsittelyn jälkeen hakemus menee edelleen yrityksen kotikuntaan, jossa varsinainen päätös tehdään.

Päätoimiselle yksinyrittäjälle

Hakijan yritystoiminnan on oltava päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten, yrityksen tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Jos yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa hän työskentelee päätoimisesti. Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis ole palkansaajan asemassa (työsuhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Tuki ei sovellu yrityksiin, joissa on palkattua työvoimaa.

Avustusta voidaan myöntää yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlance-yrittäjä voi saada tukea kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Myyntitulot laskeneet yli 30 %

Taloudellisen tilanteen katsotaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Lisäksi edellytetään, että yksinyrittäjällä on edellytykset kannattavaan toimintaan.

Jos yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Hakemukseen on liitettävä tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Yritystoiminnan tulee jatkua myös koronaepidemian jälkeen. Hakemuksessa on kuvattava, miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

Tuki kuntien kautta valtiolta

Maan hallitus linjasi kehysriihessään 8.4.2020, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euroa. Ensimmäisessä vaiheessa käytössä on 100 miljoonaa euroa, jonka työ- ja elinkeinoministeriö on laskennallisesti jakanut kunnille suhteessa niiden yksinyrittäjien määrään. Loviisassa yksinyrittäjien tukisumma on (suluissa yksinyrittäjien määrä) 353 184 € (708). Kuntien tukipäätökset tulee olla tehtynä 15.10.2020 mennessä, jolloin myös käyttämättömät avustusmäärärahat tulee viimeistään palauttaa työ- ja elinkeinoministeriölle.

Yhteyshenkilöt ja lisätiedot: Cursor: yrityspalvelujohtaja Tiina Paavola, p. 040 190 2521

Loviisa: elinkeinopäällikkö Sari Paljakka p.  040 630 28 11