Ansökningstiden för ensamföretagares coronaunderstöd började

Ansökningstiden för ensamföretagares coronaunderstöd har inletts. Stödet kan ansökas av en ensamföretagare vars företags betydligt försämrade ekonomiska situation och minskade omsättning beror på coronavirusepidemin. Understödet är en engångsersättning på 2 000 euro.

Stödet är avsett för att täcka kalkylmässiga kostnader som uppstått i ensamföretagarens verksamhet. Till dessa räknas till exempel kostnader för lokaler och utrustning som anskaffats för att bedriva affärsverksamhet samt utgifter för bokföring och övriga kontorsutgifter. Då engångsersättningen beviljas anses lön som företagaren betalar till sig själv inte som kostnader. Ersättningen anses sålunda inte vara inkomst som företagaren fått från företaget. Syftet med ersättningen är att stöda det att ensamföretagare klarar sig i den utmanande ekonomiska situation som coronavirusepidemin orsakat.

Stödet är avsett för att täcka kalkylmässiga kostnader som uppstått i ensamföretagarens verksamhet. Till dessa räknas till exempel kostnader för lokaler och utrustning som anskaffats för att bedriva affärsverksamhet samt utgifter för bokföring och övriga kontorsutgifter. Då engångsersättningen beviljas anses lön som företagaren betalar till sig själv inte som kostnader.

Understödet kan beviljas för kostnader som uppkommit av ensamföretagarens verksamhet för att stabilisera ensamföretagarens verksamhet under perioden 16.3.2020–31.8.2020. Ensamföretagare kan ansöka om ersättning ända till 30.9.2020.

Ensamföretagare i Lovisa kan ansöka det coronaunderstöd för ensamföretagare som beviljas av kommunerna på Cursors webbplats.

Ansökningssidans direkta adress är www.cursor.fi/haku2000

Ensamföretagaren ansöker om understödet från den kommun som i företags- och organisationsdatasystemets (YTJ) register har registrerats som företagets hemort. Efter behandlingen på Cursor skickas ansökan vidare till företagets hemort, där kommunen fattar det egentliga beslutet.

För ensamföretagare i huvudsyssla

Den sökandes företagsverksamhet ska vara företagarens huvudsyssla. Med ensamföretagare i huvudsyssla avses en företagare som omfattas av företagarens pensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan uppvisa en årlig företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. Om företaget inlett sin verksamhet mindre än 6 månader sedan, ska den uppvisa att inkomstflödet som har uppstått hade lett till en fakturering på 20 000 euro om den hade fortsatt på en tidsperiod om 12 månader.

Understödet för ensamföretagare beviljas företagarspecifikt. Om ensamföretagaren har flera företag i vilka företagaren arbetar ensam, beviljas understöd till det företag där företagaren arbetar i huvudsyssla. I företaget kan det finnas flera personer i företagarställning som alltså inte är anställda (i anställningsförhållande), men nödvändigtvis inga personer i anställningsförhållande. Understödet tillämpas inte på företag som har anställd arbetskraft.

Understöd kan beviljas till privata näringsidkare eller firmanamn, kommanditbolag, öppna bolag,  aktiebolag eller andelslag. Understöd kan även beviljas för ”lättföretagare” som sysselsätter sig själva och som arbetar företagarlikt utan att ändå grunda ett företag. Även en freelanceföretagare kan få understöd då freelanceföretagaren arbetar som en självständig näringsidkare, med ett firmanamn (som yrkesutövare eller affärsidkare), i ett personbolag (öppet bolag, kommanditbolag), i ett aktiebolag eller i ett andelslag.

Försäljningsintäkterna har sjunkit med över 30 %

Den ekonomiska situationen anses ha försämrats om företagets försäljningsintäkter har sjunkit med 30 % efter att de under den föregående perioden på 12 månader förblivit på nästan jämn nivå. Dessutom krävs det att ensamföretagaren har förutsättningar för en lönsam verksamhet.

Om ensamföretagaren har skatteskulder ska företagaren ha en plan som Skatteförvaltningen godkänt över betalningen av skatteskulderna. Till ansökan ska bifogas bokslutet för 2019/senaste bokslut eller skattedeklarationen för 2019/senaste skattedeklarationen. Om företagsverksamheten inletts efter 31.12.2019 måste en annan tillförlitlig utredning inlämnas (kopia av bokföringen och kontoutdrag). I bedömningen av lönsamheten kan man i undantagsfall beakta ensamföretagarens egen utredning om det exceptionella läget 2019.

Företagsverksamheten ska fortsätta även efter coronavirusepidemin. I ansökan måste företagaren beskriva hur företagaren ämnar använda det understöd som företagaren fått till att stabilisera sin verksamhet.

Stödet från staten via kommunerna

Regeringen linjerade i sin rammangling 8.4.2020 att man ska allokera 250 miljoner euro till att via kommunerna understöda ensamföretagare. I det första skedet förfogar man över 100 miljoner euro. Detta har arbets- och näringslivsministeriet kalkylmässigt delat ut till kommunerna i proportion till antalet ensamföretagare i kommunerna. I Lovisa uppgår stödbeloppet till 353 184 euro (708 ensamföretagare). Kommunernas understödsbeslut ska vara fattade senast 15.10.2020, då även de oanvända understödsanslagen senast ska returneras till arbets- och näringslivsministeriet.

Kontaktpersoner och ytterligare uppgifter:

Cursor: företagsservicedirektör Tiina Paavola, tfn 040 190 25 21

Lovisa stad: näringslivschef Sari Paljakka, tfn 040 630 28 11