Näin vastasitte itäisen Uudenmaan turvallisuuskyselyyn

Tulokset keväällä 2018 tehdystä turvallisuuskyselystä osoittaa, että Loviisan asukkaat tuntevat itsensä hieman turvallisemmaksi kuin koko itäisen Uudenmaan asukkaat.

Kysely toteutettiin kolmannen kerran ja vastaukset tulivat pääasiassa nettikyselyyn. Paperilomakkeita ja vastauslaatikoita oli kirjastoissa sekä terveyskeskuksessa.

Loviisalaisten osuus kyselyyn vastanneista oli 23 prosenttia (vuonna 2014 28 prosenttia ja vuonna 2016 27 prosenttia). Lukumääräisesti vastaajia oli 168, joista 50 oli täyttänyt paperilomakkeen.

Loviisassa vastaajista 68 prosenttia oli naisia ja 32 prosenttia miehiä.

Ikäluokat

Loviisassa eniten vastaajia oli ikäluokassa 25–64 vuotta, yhteensä noin 72,5 prosenttia (vuoden 2016 kyselyssä 75,4 prosenttia), nuoria vastaajia (0–24 v. ) oli edelliseen kyselyyn verrattuna vähemmän, vain 3,59 prosenttia (vuonna 2016 12,43 prosenttia). Ikäluokassa yli 65 v. oli enemmän vastaajia kuin edelliskerralla, yhteensä noin 24 prosenttia (v. 2016 12,1 prosenttia).

Turvallisuuden tunne

Turvallisuuden tunne on lisääntynyt vuoden 2016 kyselyyn verrattuna. Loviisalaisista 89,9 prosenttia vastaajista koki olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi, kun vastaava luku vuoden 2016 kyselyn vastauksissa oli 85 prosenttia. Useampi loviisalainen kuin Itä-Uudellamaalla keskimäärin koki olonsa turvalliseksi tai melko turvalliseksi, sillä Itä-Uudenmaan keskiarvo oli 88 prosenttia.

Loviisassa turvallisuuden tunnetta eniten heikensivät yleinen liikennekäyttäytyminen, liukastuminen tai kaatuminen sekä talous ja toimeentulo.

Turvallisuuden tunnetta vahvistivat eniten ihmissuhteet, tekniset apuvälineet, kodin olosuhteet sekä asuinympäristö. Loviisan tulokset ovat samat muun Itä-Uudenmaan kanssa.

Vaikutusmahdollisuudet

Kokemus vaikuttamismahdollisuudesta omaan turvallisuuteen on vähentynyt vuoden 2016 kyselyn tuloksiin verrattuna sekä Loviisassa että Itä-Uudellamaalla. Loviisalaisista 57,3 prosenttia katsoi voivansa vaikuttaa paljon tai melko paljon omaan turvallisuuteensa. Sen sijaan 17,2 prosenttia loviisalaisista vastaajista katsoi, ettei voi vaikuttaa lainkaan tai vain vähän omaan turvallisuuteensa.

Eniten Loviisassa tunnuttiin voitavan vaikuttaa kodin olosuhteisiin, ihmissuhteisiin, tiedon aktiiviseen hankkimiseen ja lasten ja nuorten ohjaukseen.

Avoimet vastaukset

Loviisalaisten avoimissa vastauksissa eniten nousi esille liikennekäyttäytyminen:

”Loviisa on melko turvallinen asuinpaikka. Liikennekäyttäytymisessä on mielestäni parantamisen varaa, esim. suojateiden huomioimisessa ”  ”Liikennekäyttäytymisessä parannettavaa, autoilijat melko tökeröitä ja epäkohteliaita jalankulkijoita, huom. myös lapsia, kohtaan”

Koko itäisen Uudenmaan turvallisuuskyselyn tulokset (pdf)