Så här svarade ni på säkerhetsenkäten i östra Nyland

Resultaten från en enkät om säkerhet som gjordes under våren 2018 visar att invånarna i Lovisa känner sig lite tryggare än invånarna i hela östra Nyland.

Enkäten gjordes för tredje gången och huvudsakligen som webbformulär. Pappersblanketter och svarslådor fanns i biblioteken och i hälsocentralen.

Lovisabornas andel av de som svarade var 23 procent (år 2014 28 procent och år 2016 27 procent). 168 Lovisabor svarade på enkäten, 50 av dem i pappersformat.

Av Lovisaborna var 68,3 procent kvinnor och 31,7 procent män.

Ålderskategorier

De flesta som svarade i Lovisa var i ålderskategorin 25–64 år, sammanlagt cirka 72,5 procent (år 2016 75,4 procent). Antalet unga (0–24 år) som svarade minskade: bara 3,6 procent jämfört med 12,4 procent för två år sedan. I åldersgruppen över 65 år ökade antalet svar från 12,11 procent 2016 till nästan 24 procent i år.

Trygghetskänsla

Trygghetskänslan har ökat sedan förfrågningen 2016. Av Lovisaborna kände sig 89,9 procent trygga eller rätt trygga jämfört med 85 procent för två år sedan. Lovisaborna känner sig tryggare än övriga östnylänningar, eftersom resultatet för hela östra Nyland var 88 procent.

I Lovisa försvagades den generella känslan av trygghet mest av allmänt trafikbeteende, rädslan för att halka eller falla samt ekonomi och sysselsättning.

Känslan av trygghet förstärktes mest av människorelationer, tekniska hjälpmedel, förhållandena hemma och boendemiljön. Resultaten i Lovisa är de samma som i hela regionen.

Möjligheter att påverka

Känslan av att kunna påverka sin egen trygghet har försämrats sedan 2016 både i Lovisa och i östra Nyland i övrigt. Av Lovisaborna ansåg 57,3 procent att de kan påverka sin säkerhet mycket eller rätt mycket. Däremot tyckte 17,2 procent att de kan påverka sin säkerhet lite eller inte alls.

Lovisaborna ansåg att de har de största möjligheterna att påverka förhållandena hemma, sina människorelationer, handledning av barn och vuxna samt genom att aktivt söka information.

Öppna svar

Bland de öppna svar som Lovisaborna gav stack respons om trafikbeteendet ut:

“Lovisa är ett rätt tryggt ställe att bo på. Trafikbeteendet skulle kunna förbättras, till exempel beaktande av övergångsställen”

“Trafikbeteendet borde förbättras, bilisterna är rätt oförskämda och oartiga, obs. även mot barn”.

Resultat från hela Östnyland (pdf, på finska)