Kuntalaisten terveiset osallisuuskyselyssä: Enemmän tietoa taloudesta ja päätöksenteosta sekä osallistavaa päätöksentekoa 

Loviisan kaupunki kysyi kesällä kuntalaisilta mielipiteitä osallisuudesta. Kyselyn tulokset ja vaikutukset on huomioitu osana laajempaa Loviisan kaupungin osallisuusohjelmaa, joka on laadittu kaupungin hyvinvointityöryhmässä.

Osallisuuskysely toteutettiin 9.6.–5.7.2020 välisenä aikana. Vastaajien kokonaismäärä oli 174. Suurin osa vastaajista edusti ikäryhmiä 50–64-vuotiaat (37 %) ja 35–49-vuotiaat (35 %).

Kyselyssä kysyttiin muun muassa, mitkä kaupungin toiminnot kuntalaisia kiinnostavat ja kuinka paljon, mistä kaupungin toiminnoista he kaipaisivat lisää tietoa, ja mistä kanavista he saavat tietoa. Kyselyssä tiedusteltiin myös mielipiteitä kaupungin asiakaspalvelun kehittämisestä.

Vastauksissa nousi esiin vahvasti kiinnostus kaupungin päätöksentekoa, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluita, asumis- ja ympäristöpalveluita sekä sosiaali- ja terveyspalveluita kohtaan. Enemmän tietoa kaivattiin muun muassa päätöksenteosta ja taloudesta sekä verkostoista, joissa kaupunki toimii.

Vastaajat kokivat saavansa eniten tietoa kaupungin asioista paikallislehdistä, kaupungin eri sosiaalisen median kanavista, kaupungin verkkosivuilta ja puskaradion kautta.

Tiedonsaannin lisäämiseksi kylille toivottiin muun muassa virallista ilmoitustaulua, asiakaspalvelun päivystystä kylille, kyläiltoja, kotiin jaettavia tiedotteita ja ennen kaikkea avoimuutta kaupungin asioista tiedottamiseen.

Kuntalaiset haluavat osallistavaa päätöksentekoa

Kyselyssä tuli ilmi vahvasti toive nykyistä enemmän osallistavasta päätöksenteosta. Yrittäjiä ja kolmatta sektoria toivottiin mukaan päätöksenteon valmisteluvaiheeseen, ja valmistelussa olevista asioista toivottiin tiedottamista jo ennen päätöksentekoa.

Vastauksissa kaupunkia kritisoitiin myös liiasta keskustakeskeisyydestä. Vastaajien keskuudessa ilmeni myös luottamuksen puutetta kaupungin johtoa kohtaan.

Vastaajista suurin osa oli halukas osallistumaan ja vaikuttamaan kaupungin toimintaan etenkin äänestämällä sekä osallistumalla järjestettäviin tapahtumiin ja talkootöihin.

Kyselyn ”sana on vapaa” -osiossa kaupungilta toivottiin muun muassa seuraavaa: ”Enemmän tiedottamista valmisteltavista päätöksentekoon tulevista asioista etukäteen avoimesti​”, ”enemmän sähköisiä palveluita ja lomakkeita”, ”palvelut säilytettävä ja parannettava Koskenkylässä ja Koskenkylän markkinointiin satsattava, jotta saataisiin uusia asukkaita”,​ ”osallistava osuus on rakennettava osaksi strategian ja eri ohjelmien tekoprosesseja”​, ”kaupungin kotisivuilta tieto hankalasti haettavissa, eikä se ole kaikkialla ajan tasalla”​ sekä ”uusien asukkaiden huomioiminen”.

Osallisuusohjelma on parhaillaan lautakunnissa lausuntokierroksella, jonka jälkeen se etenee kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Osallisuuskysely

Luonnos Loviisan kaupungin osallisuusohjelmaksi 2021-2023